لغات مشابه
referrence : رجوع

referring : مراجعهاي

referring to a document : قانون ـ فقه : استناد به مدرک خاصى

referring to your letter of : با اشاره بنامه....... عطف بنامه ....... راجع بنامه.......

refers : اشاره دارد

refile : علوم نظامى : تجديد نظر در متن پيامها براى ارسال تصحيح و مرتب کردن متن پيامهاى ارسالى

refill : دوباره پر کردن

refill wire reel (to) : معمارى : مغاره پر کردن

refillable : دوباره پر کردنى ،قابل تعويض( مثل مغز مداد و خودکار)

refinance : سرمايهاضافه اندوختن

refine : قال کردن , تصفيه کردن , پالايش کردن , پالودن , تهذيب کردن

refined : مهذب , پالوده , مصفا

refined iron : علوم مهندسى : اهن تصفيه شده

refined lead : علوم مهندسى : سرب تصفيه شده

refined spelter : علوم مهندسى : روى تصفيه شده

refined steel : معمارى : فولاد مصفا

refinef copper : علوم مهندسى : مس تصفيه شده

refinement : تصفيه

refiner : پالايش کننده

refinery : پالايشگاه , تصفيه خانه

refinery gas : شيمى : گاز پالايشگاه

refinery process : علوم مهندسى : فرايند کوره پالايش

refining : قال

refining furnace : علوم مهندسى : کوره پالايش

refining hearth : علوم مهندسى : بوته پالايش

refining of oil : شيمى : پالايش نفت

refining plant : علوم مهندسى : پالايشگاه

refining process : علوم مهندسى : فرايند پالايش

refinish : درمورد مبل

refinisher : رنگ و روغن کار

refire time : علوم هوايى : زمان لازم بد از پرتاب موشک براى اماده شدن سکوى پرتاب براى موشک بعد

refit : تعمير کردن ،دوباره اماده کار کردن

refit 1 : علوم دريايى : بازسازى

refit 2 : علوم دريايى : بازسازى کردن

refit book : علوم نظامى : دفتر يادداشت وقايع دريايى

reflect : انديشيدن , انعکاس داشتن , منعکس ساختن , تامل کردن , منعکس شدن , منعکس کردن , انعکاس يافتن , بازتابيدن

reflectance : قابليت انعکاس

reflectance ink : کامپيوتر : جوهر انعکاس

reflected : منعکس , بازتابيده

reflected binary code : کامپيوتر : رمز دودويى منعکس شده

reflected light : شيمى : نور باز تابيده

reflecterize : )reflectorize(مجهز به بازتابنده کردن ،ايجاد انعکاس کردن

reflecting nebulas : نجوم : ابرهاى بازتابنده

reflecting power : علوم مهندسى : قدرت انعکاس

reflection : بازتاب , انعکس , بازتاب اشعه , تفکر , انعکاس

reflection angle : روانشناسى : زاويه بازتابش

reflection factor : الکترونيک : ضريب بازتابى

reflection grating : شيمى : تورى بازتاب

reflection spectrometry : شيمى : طيف نورسنجى بازتابى

reflectional : منعکس سازنده

reflections : الکترونيک : بازتابها

reflective : )reflectional(بازتابنده ،منعکس سازنده ،صيقلى ،وابسته بطرز تفکر،فکرى ،بازتابى ،انعکاسى

reflectively : باانديشه ،بطور منعکس شونده

reflectiveness : خاصيت ،انعکاس ،فکورى

reflectivity : بازتاب پذيري

reflectometer : بازتاب سنج

reflector : جسم صيقلي , آلت انعکاس , بازتابنده

reflector space : الکترونيک : فضاى بازتابى

reflectorize : ايجاد انعکاس کردن

reflet : جلا،نمايش قوس وقزحى

reflex : عکسالعمل , ارتجاع

reflex action : قانون ـ فقه : عمل غير ارادى

reflex arc : کمان بازتاب

reflex circuit : روانشناسى : قوس بازتاب

reflex klystron : الکترونيک : کليسترون بازتابى

reflex latency : روانشناسى : دوره نهفتگى بازتاب

reflex reserve : روانشناسى : پس مانده بازتاب

reflex time : روانشناسى : زمان بازتاب

reflexed : برگشته

reflexibility : انعکاس پذيرى

reflexible : قابل انعکاس

reflexion : پژواک , باز تاب , انعکاس

reflexive : واکنشى ،بازتابى ،بازتابنده ،انعکاسى

reflexive pronoun : ضمير فاعلي

reflexively : چنانکه بخود فاعل برگرد د،چنانکه مفعول ان ( خود ) باشد

reflexogenous zones : روانشناسى : نواحى بازتاب زا

reflexogentic : بازتاب زا

reflexology : بازتاب شناسي

reflight : علوم نظامى : پرواز مجدد روى منطقه عکاسى شده براى تجديد عکسبردارى از نقاطى که در دور اول حذف شده اند

refloat : دوباره به اب انداختن

reflorescence : شکوفايى ،غنچه اورى مجدد

reflow : جريان مجدد

refluence : برگشت ،فروکش

refluent : برگردنده ،فروکش کننده

reflux : فروکشند، برگشت، جزر، سیر قهقرایی، فروکشی

reflux column : شيمى : ستون باز روانى

reflux condenser : شيمى : چگالنده باز روانى

refocillate : (م.م ).تجديد حيات کردن ،بخود اوردن ،بهوش اوردن ،جان بخشيدن ،رمق تازه يافتن

refomulate : از نو فرمول بندى کردن ،از نو سازمان دادن به

refoot : کف تازه بجوراب انداختن

reforest : احياي جنگل کردن

reforestation : احياي جنگل

reforge : دوباره جعل کردن

reform : اصلاح کردن , بهسازي کردن , بازساخت , بهسازي , اصلاحات , اصلاح

Reform : اصلاح کردن

reform movement : جنبش يا نهضت براى اصلاحات

reform school : دارالتاديب نوجوانان ،مدرسه تهذيب اخلاقى

reformative : اصلاحي

reformative punishment : قانون ـ فقه : مجازات تاديبى

reformatory : دار ال تاديب , دارالتاديب

reformatsky reaction : شيمى : واکنش رفرماتسکى

reformed : ارشاد شده

reformer : بهساز , بهسازگر , مصلح

reformist : بهساز گر , اصلاح طلب , اصلاح طلبانه

reformulation : فرمول بندى تازه

refractile : قابل انکسار

refraction : انکسار

refraction of light : شيمى : شکست نور

refractional : وابسته به شکست نور

refractive : انکساري , قابل انکسار

refractive power : علوم مهندسى : قدرت شکست

refractivity : حالت انکسار

refractometer : انکسارسنج

refractometry : انکسارسنجي

refractor : عدسى نور شکن

refractorily : با سرکشى ،گردن کشانه ،با سر سختى ،سر پيچانه ،متمردانه

refractoriness : علوم مهندسى : ناسوزى

refractory : گردن کش , جسم نسوز , دير گداز

refractory brick : معمارى : اجر نسوز

refractory cement : شيمى : سيمان نسوز

refractory coating : شيمى : پوشش نسوز

refractory enamel : شيمى : لعاب نسوز

refractory metal : شيمى : فلز ديرگداز

refractory mortar : علوم مهندسى : ملاط نسوز

refractory period : روانشناسى : دوره بى پاسخى

refrain : خود داري کردن , روگردان بودن

refrainment : خود دارى اجتناب

refrangibility : قابليت انکسار , انکسار پذيري , شکستني بودن

refrangible : قابل انکسار

refrence axis : علوم هوايى : محور مبداء

refresh : تجديد نيرو کردن , لب تر کردن , با طراوت کردن , حال آمدن

refresh buffer : کامپيوتر : يک مکان حافظه موقت که در هنگام تازه کردن يک صفحه تصوير اصلاعات نمايش صفحه را نگاهدارى مى کند

refresh circuitry : کامپيوتر : مدار دوباره سازى

refresh display cycle : کامپيوتر : زمان ميان پيمايش پرتو الکترونى روى يک صفحه نمايش

refresh rate : کامپيوتر : تعداد دفعات در ثانيه که يک تصوير بر روى CRT بايد مجددا "ترسيم شود تا چشمک نزند ميزان دوباره سازى

refresher : طراوات بخش

refresher course : دوره ياداورى تعليمات نظامى ،(درايران ) دوره اموزش يک ماهه

refreshing : جان پرور , گوارا , مفرح , جان دهنده

refreshing course (jf) : علوم دريايى : دوره بازاموزى

refreshment : نيرو بخشي

refrigerant : مبرد

refrigerant capacity : علوم هوايى : ظرفيت سرمايى

refrigerate : خنک نگاهداشتن , سرد کردن

refrigerating technique : علوم مهندسى : فن سرما سازى

refrigeration : سرد سازي , تبريد , خنک کني

refrigerative : خنک سازنده

refrigerator : يخچال , يخچال برقي

refrigerator vehicle : علوم مهندسى : وسيله نقليه يخچال دار

refrigeratory : خنک ،تب نشان ،مبرد

refrigerent : خنک کننده ،تب نشان ،مبرد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی و امكان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری
بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات كامپوزیتی
بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران (شهرستانهای تنکابن و چالوس)
بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات
برنامه نویسی تحت وب با استفاده از نرم افزار HTML
بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi
نحوه تشكیل آسفالت در مخزن و چگونگی برطرف كردن آن
جزوه قوانین تجارت الکترونیک مختص آزمون وکالت
ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
نمونه سوال با عنوان ساده ساز متون فقه
"ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ،تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»"
استانداردهای آموزشی كارگاه های چوب صنایع دستی
جزوه معادلات دیفرانسیل
جزوه معماری کامپیوتر
جزوه درس گرافیک کامپیوتر
نمونه سوالات کتاب اخلاقی اسلامی
نمونه سوال ترمودینامیک 1
کاملترین جداول ترمودینامیک
خلاصه ریاضی 1و2