لغات مشابه
referring : مراجعهاي

referring to a document : قانون ـ فقه : استناد به مدرک خاصى

referring to your letter of : با اشاره بنامه....... عطف بنامه ....... راجع بنامه.......

refers : اشاره دارد

refile : علوم نظامى : تجديد نظر در متن پيامها براى ارسال تصحيح و مرتب کردن متن پيامهاى ارسالى

refill : دوباره پر کردن

refill wire reel (to) : معمارى : مغاره پر کردن

refillable : دوباره پر کردنى ،قابل تعويض( مثل مغز مداد و خودکار)

refinance : سرمايهاضافه اندوختن

refine : قال کردن , تصفيه کردن , پالايش کردن , پالودن , تهذيب کردن

refined : مهذب , پالوده , مصفا

refined iron : علوم مهندسى : اهن تصفيه شده

refined lead : علوم مهندسى : سرب تصفيه شده

refined spelter : علوم مهندسى : روى تصفيه شده

refined steel : معمارى : فولاد مصفا

refinef copper : علوم مهندسى : مس تصفيه شده

refinement : تصفيه

refiner : پالايش کننده

refinery : پالايشگاه , تصفيه خانه

refinery gas : شيمى : گاز پالايشگاه

refinery process : علوم مهندسى : فرايند کوره پالايش

refining : قال

refining furnace : علوم مهندسى : کوره پالايش

refining hearth : علوم مهندسى : بوته پالايش

refining of oil : شيمى : پالايش نفت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت بانکداری سبز و تأمین مالی پایدار در بانکداری راستین
دانلود تحقیق درباره مروری بر RUP و قابلیت های آن در تولید نرم افزار
دانلود پاورپوینت شبکه های کامپیوتری 2
دانلود پاورپوینت سيستم عامل
دانلود تحقیق درباره آرش کمانگیر
دانلود پاورپوینت اصول مالی شخصی Basics of Personal Finance
دانلود پاورپوینت سولاریس چیست
دانلود تحقیق درباره مقايسه سيستم
دانلود پاورپوینت زمانبندی منابع برنامه ها در يک شبکه محاسباتی
دانلود تحقیق درباره مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد
دانلود تحقیق درمورد مقاومت و ديود
دانلود تحقیق درباره الکترونگاتیویته
دانلود پاورپوینت رجیستری ویندوز
دانلود پاورپوینت نمونه گيري
دانلود تحقیق درباره الفبای انگلیسی
دانلود پاورپوینت تجزیه زیستی پلیمرهای مصنوعی
دانلود تحقیق درباره مقاومت علف هاي هرز به علف كش ها
دانلود تحقیق درباره الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و تأثير آن
دانلود تحقیق درباره تقسیم میوز
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 56 روز