معنی referring

referring
مراجعهاي
کلمات مشابه

referring to a document : قانون ـ فقه : استناد به مدرک خاصى

referring to your letter of : با اشاره بنامه....... عطف بنامه ....... راجع بنامه.......

refers : اشاره دارد

refile : علوم نظامى : تجديد نظر در متن پيامها براى ارسال تصحيح و مرتب کردن متن پيامهاى ارسالى

refill : دوباره پر کردن

refill wire reel (to) : معمارى : مغاره پر کردن

refillable : دوباره پر کردنى ،قابل تعويض( مثل مغز مداد و خودکار)

refinance : سرمايهاضافه اندوختن

refine : قال کردن , تصفيه کردن , پالايش کردن , پالودن , تهذيب کردن

refined : مهذب , پالوده , مصفا

refined iron : علوم مهندسى : اهن تصفيه شده

refined lead : علوم مهندسى : سرب تصفيه شده

refined spelter : علوم مهندسى : روى تصفيه شده

refined steel : معمارى : فولاد مصفا

refinef copper : علوم مهندسى : مس تصفيه شده

refinement : تصفيه

refiner : پالايش کننده

refinery : پالايشگاه , تصفيه خانه

refinery gas : شيمى : گاز پالايشگاه

refinery process : علوم مهندسى : فرايند کوره پالايش

refining : قال

refining furnace : علوم مهندسى : کوره پالايش

refining hearth : علوم مهندسى : بوته پالايش

refining of oil : شيمى : پالايش نفت

refining plant : علوم مهندسى : پالايشگاه

refining process : علوم مهندسى : فرايند پالايش

refinish : درمورد مبل

refinisher : رنگ و روغن کار

refire time : علوم هوايى : زمان لازم بد از پرتاب موشک براى اماده شدن سکوى پرتاب براى موشک بعد

refit : تعمير کردن ،دوباره اماده کار کردن

refit 1 : علوم دريايى : بازسازى

refit 2 : علوم دريايى : بازسازى کردن

refit book : علوم نظامى : دفتر يادداشت وقايع دريايى

reflect : انديشيدن , انعکاس داشتن , منعکس ساختن , تامل کردن , منعکس شدن , منعکس کردن , انعکاس يافتن , بازتابيدن

reflectance : قابليت انعکاس

reflectance ink : کامپيوتر : جوهر انعکاس

reflected : منعکس , بازتابيده

reflected binary code : کامپيوتر : رمز دودويى منعکس شده

reflected light : شيمى : نور باز تابيده

reflecterize : )reflectorize(مجهز به بازتابنده کردن ،ايجاد انعکاس کردن

reflecting nebulas : نجوم : ابرهاى بازتابنده

reflecting power : علوم مهندسى : قدرت انعکاس

reflection : بازتاب , انعکس , بازتاب اشعه , تفکر , انعکاس

reflection angle : روانشناسى : زاويه بازتابش

reflection factor : الکترونيک : ضريب بازتابى

reflection grating : شيمى : تورى بازتاب

reflection spectrometry : شيمى : طيف نورسنجى بازتابى

reflectional : منعکس سازنده

reflections : الکترونيک : بازتابها

reflective : )reflectional(بازتابنده ،منعکس سازنده ،صيقلى ،وابسته بطرز تفکر،فکرى ،بازتابى ،انعکاسى

reflectively : باانديشه ،بطور منعکس شونده

reflectiveness : خاصيت ،انعکاس ،فکورى

reflectivity : بازتاب پذيري

reflectometer : بازتاب سنج

reflector : جسم صيقلي , آلت انعکاس , بازتابنده

reflector space : الکترونيک : فضاى بازتابى

reflectorize : ايجاد انعکاس کردن

reflet : جلا،نمايش قوس وقزحى

reflex : عکسالعمل , ارتجاع

reflex action : قانون ـ فقه : عمل غير ارادى

reflex arc : کمان بازتاب

reflex circuit : روانشناسى : قوس بازتاب

reflex klystron : الکترونيک : کليسترون بازتابى

reflex latency : روانشناسى : دوره نهفتگى بازتاب

reflex reserve : روانشناسى : پس مانده بازتاب

reflex time : روانشناسى : زمان بازتاب

reflexed : برگشته

reflexibility : انعکاس پذيرى

reflexible : قابل انعکاس

reflexion : پژواک , باز تاب , انعکاس

reflexive : واکنشى ،بازتابى ،بازتابنده ،انعکاسى

reflexive pronoun : ضمير فاعلي

reflexively : چنانکه بخود فاعل برگرد د،چنانکه مفعول ان ( خود ) باشد

reflexogenous zones : روانشناسى : نواحى بازتاب زا

reflexogentic : بازتاب زا

reflexology : بازتاب شناسي

reflight : علوم نظامى : پرواز مجدد روى منطقه عکاسى شده براى تجديد عکسبردارى از نقاطى که در دور اول حذف شده اند

refloat : دوباره به اب انداختن

reflorescence : شکوفايى ،غنچه اورى مجدد

reflow : جريان مجدد

refluence : برگشت ،فروکش

refluent : برگردنده ،فروکش کننده

reflux : فروکشند، برگشت، جزر، سیر قهقرایی، فروکشی

reflux column : شيمى : ستون باز روانى

reflux condenser : شيمى : چگالنده باز روانى

refocillate : (م.م ).تجديد حيات کردن ،بخود اوردن ،بهوش اوردن ،جان بخشيدن ،رمق تازه يافتن

refomulate : از نو فرمول بندى کردن ،از نو سازمان دادن به

refoot : کف تازه بجوراب انداختن

reforest : احياي جنگل کردن

reforestation : احياي جنگل

reforge : دوباره جعل کردن

reform : اصلاح کردن , بهسازي کردن , بازساخت , بهسازي , اصلاحات , اصلاح

Reform : اصلاح کردن

reform movement : جنبش يا نهضت براى اصلاحات

reform school : دارالتاديب نوجوانان ،مدرسه تهذيب اخلاقى

reformative : اصلاحي

reformative punishment : قانون ـ فقه : مجازات تاديبى

reformatory : دار ال تاديب , دارالتاديب

reformatsky reaction : شيمى : واکنش رفرماتسکى

reformed : ارشاد شده

معنی referring به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی