لغات مشابه
refit : تعمير کردن ،دوباره اماده کار کردن

refit 1 : علوم دريايى : بازسازى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: