معنی rel pole

rel pole
علوم هوايى : قطب قرمز
کلمات مشابه

relapse : عود , نکس , نکس کردن

relapsing fever : (طب )تب راجعه

relatable : نقل کردني

relate : باز گو کردن , روايت کردن , منسوب داشتن , ربط داشتن , منتسب کردن , منسوب کردن

related : مربوط , مقارن , منتسب , وابسته

related industries : بازرگانى : صنايع مرتبط

related markets : بازرگانى : بازارهاى مرتبط

related news : اخبار مرتبط

related to : مربوط به

relater : بازگو گر , نقل کننده

relateral tell : علوم نظامى : مبادله پيام بين دو ايستگاه با استفاده از ايستگاه واسطه

relating one judicial ti another : قانون ـ فقه : اناطه

relation : انتساب , مناسبت , نسبت , ارتباط , بستگي , ربط , رابطه

relation learning : روانشناسى : رابطه اموزى

relational : رابطهاي

relational concept : روانشناسى : مفهوم ربطى

relational data menagement system : کامپيوتر : سيستم مديريت پايگاه داده رابطه اى

relational database : کامپيوتر : پايگاه داده رابطه اى

relational database management : کامپيوتر : مديريت پايگاه داده هاى رابطه اى

relational expression : کامپيوتر : عبارت رابطه اى

relational model : کامپيوتر : مدل رابطه اى

relational structure : کامپيوتر : ساختار رابطه اى

relations : روابط

relations between load, shear and moment : عمران : رابط بين بار و نيروى برشى و لنگر خمشى

relations of production : بازرگانى : رابطه توليد

relationship : وابستگي , خويشي , خويشاوندي , صلح

relationship by bood : قانون ـ فقه : قرابت نسبى

relationship therapy : روانشناسى : درمان ارتباطى

relatire adverb : قيد موصول

relative : نسبي , منسوب , خويش , خويشاوند , ربطي

relative adjective : صفت موصولى

relative bearing (rbrg) : علوم دريايى : سمت نسبى

relative cell reference : کامپيوتر : ارجاع سل رابطه اى

relative code : کامپيوتر : کد نسبى

relative compaction : عمران : تراکم نسبى

relative coordinate system : علوم هوايى : دستگاه مختصات نسبى

relative deformation : علوم مهندسى : تغيير شکل نسبى

relative dielectric constant : شيمى : ثابت دى الکتريک نسبى

relative dispersion : بازرگانى : پراکندگى نسبى

relative frequency : روانشناسى : بسامد نسبى

relative harmonic content : الکترونيک : مانده نسبى

relative impediment : محظور شرعى براى عروسى

relative importance : بازرگانى : اهميت نسبى

relative income : بازرگانى : درامد نسبى

relative jurisdiction : قانون ـ فقه : صلاحيت نسبى

relative location : ترتيب نسبى ،قرار دادن

relative majority : قانون ـ فقه : اکثريت نسبى

relative motion : علوم هوايى : حرکت نسبى

relative movement (nav)(rm) : علوم دريايى : حرکت نسبى

relative nullity : قانون ـ فقه : بطلان نسبى

relative permitivity : شيمى : گذردهى نسبى

relative permittivity : الکترونيک : ضريب دى الکتريک

relative plot : علوم نظامى : موقعيت نسبى ناوها يا هواپيماها به هم ثبت نسبى موقعيت ناوها

relative prices : بازرگانى : قيمت هاى نسبى

relative pronoun : ضمير موصول

relative refractory period : روانشناسى : دوره بى پاسخى نسبى

relative solubility : شيمى : انحلالپذيرى نسبى

relative solvation : شيمى : حلالپوشى نسبى

relative supersaturation : شيمى : ابر سيرى نسبى

relative term : لفظ نسبى

relative value : علوم مهندسى : مقدار نسبى

relative value of pieces : ورزش : ارزش نسبى سوارها

relative velocity : معمارى : سرعت نسبى

relative viscosity : شيمى : گرانروى نسبى

relative wind : علوم هوايى : باد نسبى

relative in law : قانون ـ فقه : خويشاوند سببى

relativein law : خويش سببى ،خويشاوند سببى

relatively : نسبتا

relativeness : نسبى بودن

relatives : قوم و خيش , بستگان , نزديکان , عترت , اقارب

relativistic : شيمى : نسبيتى

relativistic effects : شيمى : اثار نسبيتى

relativistic mass : شيمى : جرم نسبيتى

relativistic quantum theory : شيمى : نظريه کوانتومى نسبيتى

relativity : فرضيه نسبي , نسبي بودن , فلسفه نسبيه

relativity of knowledge : نسبى بودن دانش

relativity principle : روانشناسى : اصل نسبيت

relativity principles : نجوم : اصول نسبيت

relativize : بصورت نسبى در اوردن

relator : بازگوگر

relax : وادادن , تمدد اعصاب کردن , آسودن , سست کردن , وا رفتن , سست شدن

relaxation : وارفتگي , سست سازي , استراحت , تمدد اعصاب

relaxation circuit : علوم مهندسى : مدار رلاکسيون

relaxation generator : علوم مهندسى : مولد رلاکسيون

relaxation of penultis : تخفيف جرايم

relaxation spectroscopy : شيمى : طيف بينى اسايشى

relaxation therapy : روانشناسى : ارمش درمانى

relaxed : بي عجله , آسوده حال

relay : روله , باز پخش کردن , رله

relay amplifier : تقويت کننده امدادى

relay baton : ورزش : چوب امدادى

relay center : مرکز باز پخش

relay coil : علوم مهندسى : سيم پيچ رله

relay contact : علوم مهندسى : کنتاکت رله

relay regulator : الکترونيک : افتامات

relay winding : علوم مهندسى : سيم پيچى رله

relay race : دو امدادى

releasable : رهاشدني

release : آزاد کردن , مرخص کردن , رهاسازي , مرخص شدن , خلاصي , ترخيص , ترخيص کردن , آزادي , اطلاق , رها کردن , رهاساختن , رفع توقيف کردن از , رهانيدن , انتشار , رها ساختن

release altitude : علوم نظامى : ارتفاع رها کردن بمب

معنی rel pole به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی