لغات مشابه
remain : برجا ماندن , باقي ماندن , بر جا ماندن

remain constant : ثابت ماندن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: