لغات مشابه
remain loyal : وفاداري کردن

remain silent : دم فرو بستن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: