لغات مشابه
repine : ناراضي بودن

repinningly : لندلند کنان ،ناله کنان ،بادلتنگى ،از روى نارضايتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: