لغات مشابه
restaurant : رستوران , اغذيه فروشي

restauranteur : صاحب رستوران , مهمانخانه دار

restaurateur : مهمانخانه دار , صاحب رستوران

restful : راحتبخش , پرآسايش , غنوده

restiff : گهگير،گردن کش ،کله شق ،رام نشو،گردن کشانه ،بيقرار

restiform : طنابى ،پيچيده

resting : راکد،ساکن ،خوابيده ،ايستا

resting frequency : الکترونيک : بسامد سکوت

resting place : استراحتگاه

resting pool : معمارى : حوضچه ارامش

resting spot : استراحتگاه

restitute : پس دادن ،بحال اول برگرداندن ،اعاده کردن

restitution : جبران , ارتجاع , استرداد , غرامت

restive : کله شق

restively : بطور گهگير،گردن کشانه

restiveness : گهگيرى ،گردن کشى

restless : بي قرار , خستگي ناپذير , بي خواب , بي آرام

restlessly : از روى بى تابى يا بيقرارى

restlessness : بي قراري , ناصبوري , بيقرار بودن , بي آرامي

restorable : قابل اعاده

restoration : آباد سازي , تجديد , بازسازي

restoration of prestige : اعاده حيثيت

restoration to life : زنده سازى ،احيا

restorationism : عقيده باينکه بشرسرانجام بسعادت نخستين خود خواهد رسيد

restorationist : کسيکه معتقداست باينکه بشر عاقبت بسعادت اول خود نائل خواهد شد

restorative : اعاده کننده

restore : اعاده کردن , اعاده دادن , سالم کردن , رجعت دادن

restore to health : بهبود دادن ،شفا دادن

restore to life : زنده کردن ،احيا کردن

restored : مسترد

restorer : اعاده دهنده

restoring couple : علوم هوايى : کوپل برگشتى

restoring force : شيمى : نيروى بازگرداننده

restoring moment : علوم هوايى : گشتاور برگشتى

restrain : مهار کردن

restrainable : محدود ساختني

restrained beam : عمران : تير دوطرف گيردار

restrainedly : باجلوگيرى

restrainer : مانع شونده , فشار دهنده

restraining forces : روانشناسى : نيروهاى مهار کننده

restraining moment : عمران : لنگر گيردارى

restraining support : عمران : تکيه گاه گيردار

restraint : جلو گيري

restraint of marriage : قانون ـ فقه : شرط ضمن هبه يا وصيت که به طور مطلق ازدواج متهب يا موصى له را منع کنند

restrict : محدوديت قائل شدن , منحصر کردن

restricted : منحصرا , منحصر , در مضيقه

restricted data : علوم نظامى : اطلاعات طبقه بندى شده

restricted propellant : علوم هوايى : سوخت جامد که تنها قسمتى از سطح ان در معرض احتراق قرار دارد

restriction : امساک

restriction of range : روانشناسى : محدوديت دامنه

restrictionism : سياست محدوديت

restrictive fire plan : علوم نظامى : طرح اتش محدود کننده حرکات هوايى يا تامينى هوايى

restrictive trade practices : بازرگانى : روشهاى محدود کردن تجارت

restrictor : علوم هوايى : لايه اى از سوخت جامد فاقد اکسيدان

restroom : توالت

restructuring : روانشناسى : بازسازى

result : منتج شدن , نتيجه , پيامد , فرجام , نتيجه بخشيدن , آخرين شماره , ماحصل , حاصل , ثمر

result in : منجر شدن

resultant : منتجه , برآيند

resultant of force : ورزش : برايند نيرو

resultful : نتيجه بخش , پر نتيجه

resulting : منتج , منجر

resulting from : مترتب , ناشي از

resultless : بى نتيحه

results : نتايج , عواقب

resume : از سر گرفتن

Resume : از سر گرفتن

Resume : از سر گرفتن

resumption : باز يافت , ادامه

resumption of hostilities : قانون ـ فقه : از سر گيرى عمليات خصمانه

resumptive : ازسرگيرنده ،ادامه دهنده ،دوباره بدست اورنده ،مبنى برادامه ياتجديد

resupinate : (گ.ش ).وارونه

resupination : وارونه بودن

resupine : تاقباز , بعقب برگشته

resurection pie : کلوچه اى که از ريزه هاى خوراک مانده از پيش درست کنند

resurge : زنده شدن ،دوباره برخاستن

resurgence : بازخيز , طغيان مجدد

resurgent : بازخيزگر , طغيان کننده

resurrect : زنده کردن , رستاخيز کردن

resurrection : رستاخيز , حشر , قيامت , نشور , معاد

resurrection man : مرده دزد

resurrectional : رستاخيزي

resurrectionary : رستاخيزي

resurrectionist : مرده دزد،معتقد برستاخيز

resuscitate : اجحيا کردن

resuscitative : حيات بخش

resuscitator : زنده کننده

resusctate : زنده کردن ،احيا کردن ،تجديد کردن ،نيروبخشيدن( به) ،بهوش اوردن

ret : در معرض رطوبت قرار دادن ،خيس کردن

retable : طاقچه پشت محراب

retail : خرده فروشي کردن

retail dealer : خرده فروش ،جزئى فروش

retail dealing : خرده فروشى

retail sales : بازرگانى : خرده فروشى

retail selling : خرده فروشي

retailer : خرده فروش

retailing : خرده فروشي

Retain : حفظ کردن ، وکیل گرفتن

retained profit : بازرگانى : سود تقسيم نشده

retaining fee : قانون ـ فقه : وجهى که بطور مستمر پرداخت به وکيل پرداخت شود تا از خدمات حقوقى او مستمرا "استفاده شود يا او را از قبول وکالت طرف مقابل بازدارند

retaining fee(s) : حقوق مرتب براى خدمات گاه گاهى

retaking : پس گيري

retaliate : تقاص کردن , تقاص گرفتن , تلافي کردن , تالوان دادن , تقاس کشيدن , تلافي درآوردن

retaliation : عمل متقابل , تلافي , تقص

retaliative : تلافى کننده

retaliator : تلافي کننده

retaliatory : تلافي کننده

retardant : عقب انداز

retardate : کند ذهن

retardation : کم هوشي , شتاب منفي , عقب افتادگي

retardation coil : الکترونيک : پيچک تاخير

retardative : کند ساز،تاخيرانداز،درنگ کننده ،درنگى ،تاخيرى

retarded : عقبافتاده

retarder : کند ساز

retarding disc : الکترونيک : صفحه سرعت شکن

retarding effect : علوم دريايى : اثر تاخيرى

retarding factors : بازرگانى : عوامل کند کننده

retardment : کندى ،کند سازى ،درنگ ،تاخير،تعويق

retch : اوغ زدن ،قى کردن

retculate : مشبک ،شبکه وار

rete : صفحه اسطرلاب

retention : حبس

retention area : علوم هوايى : قسمتهايى از ديسک توربين در اطراف ريشه تيغه ها که تحت نيروى زيادى قرار دارند

retention of configuration : شيمى : حفظ پيکربندى

retention of the urine : شاش بند،حبس البول

retention period : دوره ابقا

retention time : شيمى : زمان بازدارى

retention volume : شيمى : حجم بازدارى

retentive : نگهدارنده ،حافظ،ضبط کننده قابض

retentive power or memory : قوه حافظه ،نيروى ضبط

retentiveness : نيروى نگاهدارى ،قوه ضبط،قوه ضابطه ،حافظه

retentivity : نيروي حفظ

retentor : (ج.ش ).عضله نگاهدارنده ،عضله ماسکه

retenv : خود دارى ،احتياط

retest : روانشناسى : بازازمايى

reti gambit : ورزش : گامبى رتى در گشايش رتى شطرنج

reti opening : ورزش : گشايش رتى شطرنج

retiary : شبکه اى ،دامى ،شبکه ساز،تار باف ،تارتن ،دام ساز،کارتنه باف

reticence : )reticency(خاموشى ،سکوت ،کم گويى

reticency : )reticence(خاموشى ،سکوت ،کم گويى

reticent : کم گو , کم حرف

reticular : مشبک , شبکهاي , زنبورکي

reticular activating system (ras) : روانشناسى : دستگاه فعال ساز شبکه اى

reticular membrane : روانشناسى : غشاء شبکه اى

reticulate : شبکهدار کردن

reticulated : علوم هوايى : داراى شبکه سه بعدى ظريف

reticulation : شبکه بندي

reticule : شبکه شطرنجى و امثال ان

retifism : روانشناسى : پا - کفش پرستى جنسى

retiform : شبکه وار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری