لغات مشابه
retardative : کند ساز،تاخيرانداز،درنگ کننده ،درنگى ،تاخيرى

retarded : عقبافتاده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: