لغات مشابه
revealable : قابل مکاشفه

revealed : منکشف , مکشوف , برملا

revealed religion : مذهبى که بوسيله پيغمبران بمردم ابلاغ شده باشد

revealer : آشکار ساز , آشکار کننده

revealing : آشکار سازي , افشاء

revealment : الهام ،مکاشفه

revel : عياشي کردن

revel rout : گروه کيف کنندگان

revelation : فاش سازي , الهام , مکاشفه , الهام الهي

revelationist : کسيکه معتقد به الهام ومکاشفه است

revelator : وحي دهنده , افشاء کننده

revelatory : مکاشفه آميز

reveler : )reveller(عياش

revelery : شادى( باصدا)،شادمانى ،عياشى

reveller : )reveler(عياش

revelrous : خوشگذران ،عياش

revelry : عياشي

revenant : ادم از گور برخاسته ،ادم زنده شده ،کسيکه که ازغربت ياتبعيدبرگشته است

revendication : (تقاضاى ) استردادزمين ازدست رفته

revenge : تقاص گرفتن , تقاس کشيدن , تقاص کردن , انتقام کشيدن , قصاص , خونخواهي , انتقام گرفتن , تقص , خونخواهي کردن , انتقام

revengeful : کينه توز , انتقامجو , کينه آميز , انتقام جويانه

revenger : داد گير , انتقام گيرنده

reventment : عمران : روکش کردن سطح زمين به منظور جلوگيرى از فرسايش ناشى از باد و باران

revenue : سود سهام , عملکرد

revenue cutter : کشتى مسلح دولتى که براى جلوگيرى ازقاچاق واجراى قوانين مالياتى بکار رود

revenue function : بازرگانى : تابع درامد

revenue operation : قانون ـ فقه : عملکرد

revenue sharing : بازرگانى : سهيم در درامد

revenue sources : بازرگانى : منابع درامد

revenue tax : مالياتى که براى افزايش درامد کشور است نه براى تاثيردربازرگانى

revenue collector : تحصيلدار مالياتى

revenuer : مامور مالياتي

revenues : ماليات , عوايد , عايدات

rever : نهر،شط،رودخانه اى

reverberant : پرانعکاس

reverberate : ولوله انداختن

reverberation : طنين

reverberation index : علوم نظامى : دستگاه نشان دهنده ميزان امواج برگشتى

reverberation time : علوم هوايى : مدت پژواک

reverberative : طنين انداز

reverberatory : روانشناسى : ارتعاشى

reverberatory furnace : علوم مهندسى : کوره انعکاسى

revere : احترام گذاردن , احترام گذارندن

reverence : تکريم , حرمت

reverend : جناب کشيش

reverent : محترم

reverential : حرمتي , احترامي

reverentially : محترمانه ،با احترام

reverently : احتراماً

reverie : خيال واهي , خيال خام

revers : لبه برگشته

reversal film : علوم نظامى : فيلم معکوس

reversal process : علوم نظامى : جريان معکوس

reversal shift : روانشناسى : تغيير وارون

reversal temperature : علوم هوايى : دمايى که در ان خطوط طيفى گاز برافروخته در مقابل طيف جسم سياه ناپديد ميشوند

reverse : معکوس کردن , معکوس , ظهر

reverse control : علوم هوايى : کنترل معکوس

reverse current : علوم مهندسى : جريان معکوس

reverse current circuit breaker : الکترونيک : مدارشکن جريان معکوس

reverse dive : ورزش : شيرجه وارونه

reverse gear : دنده عقب

reverse image : علوم مهندسى : تصوير وارونه

reverse osmosis : شيمى : اسمز معکوس

reverse pitch : علوم هوايى : گام معکوس

reverse polarity : علوم مهندسى : پلاريته معکوس

reverse polish notation : کامپيوتر : نشان گذارى لهستانى معکوس

reverse side of metal work : معمارى : پشت کار فلزى

reverse speed : علوم مهندسى : سرعت معکوس

reverse thrust : علوم هوايى : تراست معکوس

reverse flow engine : علوم هوايى : توربين گاز داراى کمپرسور جريان خطى يا محورى

reverse flow regin : علوم هوايى : ناحيه جريان معکوس

reversed battery plate : الکترونيک : صفحه باترى معکوس

reversed rolling moment : علوم هوايى : گشتاور ناشى از کنترل معکوس در صفحه غلتش

reversed series generator : الکترونيک : مولد با ميدانهاى مخالف

reversely : (بطور ) وارونه بعکس

reverser : علوم هوايى : برگرداننده جريان خروجى موتورجت

reverses of fortune : برگشت روزگار،ادبار

reversibility principle : شيمى : اصل برگشت پذيرى

reversible elbow : معمارى : زانوى ¹ 9درجه

reversible figures : روانشناسى : شکلهاى بازگشت پذير

reversible perspective : روانشناسى : نماى بازگشت پذير

reversible propeller : علوم هوايى : ملخى که ميتوان گام تيغه هاى انرا معکوس کرد

reversing key : الکترونيک : کليد برگشتى

reversion : برگشتگي بعقب

reversional : ()reversionary(حق ).رجعى ،رجوعى

reversionary : ()reversional(حق ).رجعى ،رجوعى

reversionary interest : قانون ـ فقه : حق انتفاع موجل از مال غير

reversioner : (حق ).داراى حق رجوع

revert : عود کردن , رجوع کردن

reverter : (حق ).حکم اعاده وضع

revertible : برگشتنى ،برگرداندنى

revery : )reverie(خيال واهى ،خيال خام

revest : جامه روحانى پوشيدن ،روکش کردن ،دوباره گماشتن

revet : سنگ چين کردن

revet (to) : معمارى : روکش کردن

revetment : سنگ چيني

revictual : دوباره غذا يا خواربار تهيه کردن

review : دوره کردن , تجديد نظر , وابين , سان , مرور , مرور کردن

review order : لباس وتحملات سان ،لباس و تجهيزات و وسائل کامل

reviewal : دوره ،مرور،بازديد،تجديد نظر،مجله ،انتقاد

reviewer : منقد ادبي

revile : بدزباني کردن , ناسزا گفتن

reviler : ناسزاگو،فحاش

reviling : ناسزا گوئى ،بدگوئى ،فحش ،دشنام ،فحاشى ،بد حرفى

revilingly : ناسزا گويان ،بدگويان ،فحاشى کنان ،با فحش يا دشنام

revisable : قابل تجديد نظر

revisal : مرور،تجديد نظر

Revise : تجدید نظر کردن ، اصلاح کردن

Revise : تجدید نظر کردن ، اصلاح کردن

revise : تجديد نظر کردن

revise critically : قانون ـ فقه : تنقيح

revised : تجديد نظر شده

revised edition : چاپ تازه ،چاپ اصلاح شده

revised version : ترجمه اصلاح شده کتاب مقدس

reviser : تجديد نظر کننده

revisional : اصلاحى ،تجديدى ،مبنى بر تجديد نظر يا تجديد چاپ تازه ،چاپ اصلاح شده

revisionary : تجديد نظرى

revisit : دوباره ملاقات کردن

revisory : تصحيصى ،اصلاحى

revitalization : تجديد حيات

revitalize : قدرت و زندگى تازه دادن( به)،باز زنده ساختن

revival : تجدد , بهوش آوري , استقرارمجدد , احيا , احياء

revivalism : اصالت احيا مذهب ،اصول بيدارى مذهبى

revivalist : طرفدار احياى مذهبى

revive : احياء کردن , احيا کردن , دوباره داير شدن , بهوش آمدن , نيروي تازه دادن , باز جان بخشيدن , بهوش آوردن , احيا شدن

reviver : احيا کننده , بهوش آورنده

revivification : باز جان بخشى ،تجديد حيات ،رونق تازه ،بهوش اوردن

revivify : نيروى تازه دادن ،بهوش اوردن

reviving : قانون ـ فقه : وصول مطالبات سوخت شده

reviviscence : نيرو بخشي , زنده سازي

reviviscent : رمق تازه دهنده

revocability : قانون ـ فقه : جواز

revocable : قابل فسخ , رجعي , ابطال پذير

revocable contract : قانون ـ فقه : عقد مجاز،عقد جايز

revocable credit : بازرگانى : اعتبار قابل برگشت

revocable divorce : قانون ـ فقه : طلاق رجعى

revocation of divorce : قانون ـ فقه : رجوع از طلاق

revocatory : مبنى بر فسخ ،ناسخ

revokable : قابل فسخ

revoke : سلب کردن

revoker : فسخ کننده

revolt : شوريدن , اظهار تنفر کردن , اغتشاش , اغتشاش کردن , بغي , طغيان , قيام کردن , بهم خوردگي

revolted : متمرد،ياغى ،شوريده

revolter : شورش کننده ،ياغى

revolting : بهم زننده ،منقلب کننده ،دل بهم زدن ،تنفراور

revolute : لب برگشته

revolution : انقلاب

revolution 1 : علوم دريايى : دور

revolution conter : دور شمار

revolution per minute (rpm) : عمران : دور در دقيقه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری