لغات مشابه
reverse speed : علوم مهندسى : سرعت معکوس

reverse thrust : علوم هوايى : تراست معکوس

reverse flow engine : علوم هوايى : توربين گاز داراى کمپرسور جريان خطى يا محورى

reverse flow regin : علوم هوايى : ناحيه جريان معکوس

reversed battery plate : الکترونيک : صفحه باترى معکوس

reversed rolling moment : علوم هوايى : گشتاور ناشى از کنترل معکوس در صفحه غلتش

reversed series generator : الکترونيک : مولد با ميدانهاى مخالف

reversely : (بطور ) وارونه بعکس

reverser : علوم هوايى : برگرداننده جريان خروجى موتورجت

reverses of fortune : برگشت روزگار،ادبار

reversibility principle : شيمى : اصل برگشت پذيرى

reversible elbow : معمارى : زانوى ¹ 9درجه

reversible figures : روانشناسى : شکلهاى بازگشت پذير

reversible perspective : روانشناسى : نماى بازگشت پذير

reversible propeller : علوم هوايى : ملخى که ميتوان گام تيغه هاى انرا معکوس کرد

reversing key : الکترونيک : کليد برگشتى

reversion : برگشتگي بعقب

reversional : ()reversionary(حق ).رجعى ،رجوعى

reversionary : ()reversional(حق ).رجعى ،رجوعى

reversionary interest : قانون ـ فقه : حق انتفاع موجل از مال غير

reversioner : (حق ).داراى حق رجوع

revert : عود کردن , رجوع کردن

reverter : (حق ).حکم اعاده وضع

revertible : برگشتنى ،برگرداندنى

revery : )reverie(خيال واهى ،خيال خام

revest : جامه روحانى پوشيدن ،روکش کردن ،دوباره گماشتن

revet : سنگ چين کردن

revet (to) : معمارى : روکش کردن

revetment : سنگ چيني

revictual : دوباره غذا يا خواربار تهيه کردن

review : دوره کردن , تجديد نظر , وابين , سان , مرور , مرور کردن

review order : لباس وتحملات سان ،لباس و تجهيزات و وسائل کامل

reviewal : دوره ،مرور،بازديد،تجديد نظر،مجله ،انتقاد

reviewer : منقد ادبي

revile : بدزباني کردن , ناسزا گفتن

reviler : ناسزاگو،فحاش

reviling : ناسزا گوئى ،بدگوئى ،فحش ،دشنام ،فحاشى ،بد حرفى

revilingly : ناسزا گويان ،بدگويان ،فحاشى کنان ،با فحش يا دشنام

revisable : قابل تجديد نظر

revisal : مرور،تجديد نظر

Revise : تجدید نظر کردن ، اصلاح کردن

Revise : تجدید نظر کردن ، اصلاح کردن

revise : تجديد نظر کردن

revise critically : قانون ـ فقه : تنقيح

revised : تجديد نظر شده

revised edition : چاپ تازه ،چاپ اصلاح شده

revised version : ترجمه اصلاح شده کتاب مقدس

reviser : تجديد نظر کننده

revisional : اصلاحى ،تجديدى ،مبنى بر تجديد نظر يا تجديد چاپ تازه ،چاپ اصلاح شده

revisionary : تجديد نظرى

revisit : دوباره ملاقات کردن

revisory : تصحيصى ،اصلاحى

revitalization : تجديد حيات

revitalize : قدرت و زندگى تازه دادن( به)،باز زنده ساختن

revival : تجدد , بهوش آوري , استقرارمجدد , احيا , احياء

revivalism : اصالت احيا مذهب ،اصول بيدارى مذهبى

revivalist : طرفدار احياى مذهبى

revive : احياء کردن , احيا کردن , دوباره داير شدن , بهوش آمدن , نيروي تازه دادن , باز جان بخشيدن , بهوش آوردن , احيا شدن

reviver : احيا کننده , بهوش آورنده

revivification : باز جان بخشى ،تجديد حيات ،رونق تازه ،بهوش اوردن

revivify : نيروى تازه دادن ،بهوش اوردن

reviving : قانون ـ فقه : وصول مطالبات سوخت شده

reviviscence : نيرو بخشي , زنده سازي

reviviscent : رمق تازه دهنده

revocability : قانون ـ فقه : جواز

revocable : قابل فسخ , رجعي , ابطال پذير

revocable contract : قانون ـ فقه : عقد مجاز،عقد جايز

revocable credit : بازرگانى : اعتبار قابل برگشت

revocable divorce : قانون ـ فقه : طلاق رجعى

revocation of divorce : قانون ـ فقه : رجوع از طلاق

revocatory : مبنى بر فسخ ،ناسخ

revokable : قابل فسخ

revoke : سلب کردن

revoker : فسخ کننده

revolt : شوريدن , اظهار تنفر کردن , اغتشاش , اغتشاش کردن , بغي , طغيان , قيام کردن , بهم خوردگي

revolted : متمرد،ياغى ،شوريده

revolter : شورش کننده ،ياغى

revolting : بهم زننده ،منقلب کننده ،دل بهم زدن ،تنفراور

revolute : لب برگشته

revolution : انقلاب

revolution 1 : علوم دريايى : دور

revolution conter : دور شمار

revolution per minute (rpm) : عمران : دور در دقيقه

revolution per second : معمارى : دور در ثانيه

revolutionary : شورش طلب , انقلابي , آشوبي , آشوبگر

revolutionist : واگشت گر

revolutionize : تغييرات اساسي دادن , انقلابي کردن

revolutionizer : انقلاب آور

revolvable : گردنده ،دور گردانى

revolve : دور زدن

revolver : رولور , هفت تير , ششلول

revolving : دوراني , گردنده , دوار

revolving crane : معمارى : جرثقيل گردان

revolving credit : اعتبار گردان

revolving door : معمارى : در چرخان

revolving drum : روانشناسى : طبله چرخان

revolving fund : تنخواه گردان

revolving kiln : معمارى : کوره گردان

revolving top : علوم مهندسى : استوانه توزيع

revue : نمايشنامه انتقادي , جنگ نمايش

revulsion : ردع , تصريف

revulsive : جابجا شونده ،تنفر اور

rewaed : مژدگاني دادن

rewake : دوباره بيدار کردن

reward : مژدگاني , جايزه , عوض دادن , مژده , اجر , پاداش دادن , ثواب , اجر دادن , پاداش , تلافي

reward contract : قانون ـ فقه : عقد جعاله

reward is an iduce to toil : چيزيکه ادم را بکار کردن تشويق ميکند پاداش است

reward training : روانشناسى : اموزش با پاداش

rewardable : پاداش دادني

rewarder : ديان

rewardless : بى پاداش ،بى مزد

rewards : جوايز

rewind : باز پيچي , باز پيچيدن

rewinde : بازپيچيدن ،باز پيچى

reword : لغات متنى را عوض کردن ،با واژه هاى ديگرى بيان کردن

rewrite : دوباره نوشتن , باز نويسي

rewriter : دوباره نويس

rex : پادشاه

Rey : ري

Reyhaneh : ريحانه

reynard : روباه ،شغال

reynolds number : علوم هوايى : مهمترين ضريب بدون ديمانسيون در نمايش اشل جريان سيال

reynolds stress : علوم هوايى : تنش برشى در لايه مرزى خطى در سيال نارون

Reza : رضا

Reza Ali : رضاعلي

rezone : محيط چيزى را اصلاح کردن ،محيط را تغيير دادن ،از نو محدوده تعيين کردن

rf modulator : کامپيوتر : مدولاتورRF

rfq : کامپيوتر : Request For Quotation

rgb monitor : کامپيوتر : R

rhabdomancy : پيش گويى بوسيله چوب يا عصا

rhachitis : ( )rachitis(طب - م.ل ).اماس يا ورم مهره پشت

rhadamanthine : وابسته به قضاوت خيلى دقيق و سخت گيرانه

rhadamanthus : نام يکى از داوران جهان پايين ،داور سخت گير و رشوه خوار

rhaeto romanic : زبان لاتين سوئيس شرقى و ايتالياى شمال شرقى

rhamnaceous : (گ.ش ).وابسته به تيره عنابها

rhamnose : (ش ).قند متبلورى بفرمولC6 H12 O5

rhamnus : (گ.ش ).عناب

rhapontic : راوند،برگدم يا ساقه برگ ريواس

rhapsode : دوره گردى که اشعار رزمى( هومر يا ديگران را ) مى سرود

rhapsodic : يونان باستان

rhapsodical : ناشى از احساسات ،نشئه اى ،جذبه اى

rhapsodically : از روى احساسات

rhapsodist : مصنف راپسودي

rhapsodiz : از بر خواندن ،اشعار ( رزمى ) سرودن

rhapsodize : شعر حماسى سرودن

rhapsody : اشعار حماسى مخصوص نقالان و داستان گويان شعر رزمى ،قطعه موسيقى ممزوج و احساساتى

Rhashti : رشتي

rhatany : ريشه يکجور گياه در امريکاى جنوبى که در ساختن داروهاى ... بکار ميبرند

rhea : نجوم : رئا

Rheem : رحيم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی امور مالی سال 95
تعریف بودجه
تعریف اقتصاد خرد
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی آموزگار ابتدایی سال 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی بازرگانی خارجی سال 95
تفكر ناب دروازه ورود به سرزمین سیگماها
تورم چیست
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی برق سال 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی حراست سال 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی زبان انگلیسی 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی کارشناس حقوقی 95
تورم و اقدامات دولت در مقابل آن
توسعه اقتصادی
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی کارشناس ورزش 95
"توصیه‌هایی برای مدیران، سرپرستان و سرگروه‌ هایی كه با انسان‌ها در ارتباطند"
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی معماری 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی هنرآموز کامپیتر سال 95
جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه كارها
جریان دورانی در یك اقتصاد