لغات مشابه
revitalize : قدرت و زندگى تازه دادن( به)،باز زنده ساختن

revival : تجدد , بهوش آوري , استقرارمجدد , احيا , احياء

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: