لغات مشابه
revive : احياء کردن , احيا کردن , دوباره داير شدن , بهوش آمدن , نيروي تازه دادن , باز جان بخشيدن , بهوش آوردن , احيا شدن

reviver : احيا کننده , بهوش آورنده

revivification : باز جان بخشى ،تجديد حيات ،رونق تازه ،بهوش اوردن

revivify : نيروى تازه دادن ،بهوش اوردن

reviving : قانون ـ فقه : وصول مطالبات سوخت شده

reviviscence : نيرو بخشي , زنده سازي

reviviscent : رمق تازه دهنده

revocability : قانون ـ فقه : جواز

revocable : قابل فسخ , رجعي , ابطال پذير

revocable contract : قانون ـ فقه : عقد مجاز،عقد جايز

revocable credit : بازرگانى : اعتبار قابل برگشت

revocable divorce : قانون ـ فقه : طلاق رجعى

revocation of divorce : قانون ـ فقه : رجوع از طلاق

revocatory : مبنى بر فسخ ،ناسخ

revokable : قابل فسخ

revoke : سلب کردن

revoker : فسخ کننده

revolt : شوريدن , اظهار تنفر کردن , اغتشاش , اغتشاش کردن , بغي , طغيان , قيام کردن , بهم خوردگي

revolted : متمرد،ياغى ،شوريده

revolter : شورش کننده ،ياغى

revolting : بهم زننده ،منقلب کننده ،دل بهم زدن ،تنفراور

revolute : لب برگشته

revolution : انقلاب

revolution 1 : علوم دريايى : دور

revolution conter : دور شمار

revolution per minute (rpm) : عمران : دور در دقيقه

revolution per second : معمارى : دور در ثانيه

revolutionary : شورش طلب , انقلابي , آشوبي , آشوبگر

revolutionist : واگشت گر

revolutionize : تغييرات اساسي دادن , انقلابي کردن

revolutionizer : انقلاب آور

revolvable : گردنده ،دور گردانى

revolve : دور زدن

revolver : رولور , هفت تير , ششلول

revolving : دوراني , گردنده , دوار

revolving crane : معمارى : جرثقيل گردان

revolving credit : اعتبار گردان

revolving door : معمارى : در چرخان

revolving drum : روانشناسى : طبله چرخان

revolving fund : تنخواه گردان

revolving kiln : معمارى : کوره گردان

revolving top : علوم مهندسى : استوانه توزيع

revue : نمايشنامه انتقادي , جنگ نمايش

revulsion : ردع , تصريف

revulsive : جابجا شونده ،تنفر اور

rewaed : مژدگاني دادن

rewake : دوباره بيدار کردن

reward : مژدگاني , جايزه , عوض دادن , مژده , اجر , پاداش دادن , ثواب , اجر دادن , پاداش , تلافي

reward contract : قانون ـ فقه : عقد جعاله

reward is an iduce to toil : چيزيکه ادم را بکار کردن تشويق ميکند پاداش است

reward training : روانشناسى : اموزش با پاداش

rewardable : پاداش دادني

rewarder : ديان

rewardless : بى پاداش ،بى مزد

rewards : جوايز

rewind : باز پيچي , باز پيچيدن

rewinde : بازپيچيدن ،باز پيچى

reword : لغات متنى را عوض کردن ،با واژه هاى ديگرى بيان کردن

rewrite : دوباره نوشتن , باز نويسي

rewriter : دوباره نويس

rex : پادشاه

Rey : ري

Reyhaneh : ريحانه

reynard : روباه ،شغال

reynolds number : علوم هوايى : مهمترين ضريب بدون ديمانسيون در نمايش اشل جريان سيال

reynolds stress : علوم هوايى : تنش برشى در لايه مرزى خطى در سيال نارون

Reza : رضا

Reza Ali : رضاعلي

rezone : محيط چيزى را اصلاح کردن ،محيط را تغيير دادن ،از نو محدوده تعيين کردن

rf modulator : کامپيوتر : مدولاتورRF

rfq : کامپيوتر : Request For Quotation

rgb monitor : کامپيوتر : R

rhabdomancy : پيش گويى بوسيله چوب يا عصا

rhachitis : ( )rachitis(طب - م.ل ).اماس يا ورم مهره پشت

rhadamanthine : وابسته به قضاوت خيلى دقيق و سخت گيرانه

rhadamanthus : نام يکى از داوران جهان پايين ،داور سخت گير و رشوه خوار

rhaeto romanic : زبان لاتين سوئيس شرقى و ايتالياى شمال شرقى

rhamnaceous : (گ.ش ).وابسته به تيره عنابها

rhamnose : (ش ).قند متبلورى بفرمولC6 H12 O5

rhamnus : (گ.ش ).عناب

rhapontic : راوند،برگدم يا ساقه برگ ريواس

rhapsode : دوره گردى که اشعار رزمى( هومر يا ديگران را ) مى سرود

rhapsodic : يونان باستان

rhapsodical : ناشى از احساسات ،نشئه اى ،جذبه اى

rhapsodically : از روى احساسات

rhapsodist : مصنف راپسودي

rhapsodiz : از بر خواندن ،اشعار ( رزمى ) سرودن

rhapsodize : شعر حماسى سرودن

rhapsody : اشعار حماسى مخصوص نقالان و داستان گويان شعر رزمى ،قطعه موسيقى ممزوج و احساساتى

Rhashti : رشتي

rhatany : ريشه يکجور گياه در امريکاى جنوبى که در ساختن داروهاى ... بکار ميبرند

rhea : نجوم : رئا

Rheem : رحيم

rhematicky : دچار باد مفاصل

rhenish : يا کرانه هاى ان ،شراب المانى rhein وابسته به رودخانه

rhenish wine : شراب اسمانى

rheodestruction : شيمى : تخريب جريان

rheology : علم جريان و تغيير شکل ماده

rheometer : الت سنجش سرعت جريانهاى الکتريک يا خون

rheopexy : شيمى : رئوپکسى

rheoscope : جريان بين ،جريان ياب

rheostat : رئوستا

rheostat regulation : الکترونيک : تنظيم با رئوستا

rheostatic : (برق )روستات ،دستگاه تنظيم جريان هاى متغير برق ،دستگاه يا جعبه تنظيم مقاومت

rheostatic starter : علوم مهندسى : راه انداز رئوستايى

rheostome : جريان بر

rheostriction : الکترونيک : رئوستريکسيون

rheotropism : روانشناسى : ابگرايى

rhetor : اموزگار معانى بيان

rhetoric : لفاظي , معاني بيان , معاني بياني , علم بديع , خطابت

rhetorical : بياني , بحثي

rhetorical question : مسئله مربوط بمعانى بيان ،سوالى که براى تسجيل موضوعى بشود( مثل اينکه بگوييم کيست که وطنش را دوست نداشته باشد)

rhetorically : از روى معانى ،مطابق علم معانى بيان يا فصاحت ،فصيحانه

rhetorician : اموزگار معانى بيان ،عالم در علم بديع

rheum : سرما خوردگي , درد رماتيسم

rheumatic : روماتيسمي

rheumatism : (طب )مرض رماتيسم ،جريان ،فلو،ريزش

rheumatiz : (ز.ع ).روماتيسم

Rheumatizm : روماتيسم

rheumatoid : مانند روماتيسم ،روماتيسمى

rheumatology : روماتيسم شناسي

rheumy : زکامى ،نزله اى ،داراى ريزش يازکام ،مرطوب وخنک

rhienencephalon : روانشناسى : مغز بويايى

rhinal : وابسته به بينى

rhinencephalon : مرکز شامه

rhinestone : سنگ مصنوعى بيرنگ و براق

rhinitis : (طب )ورم غشاءمخاطى بينى

rhino : قايق باربر

rhinoceros : (ج.ش ).کرگردن ،رده کرگدن ها

rhinolaryngology : بينى و حنجره شناسى

rhinologist : متخصص( امراض ) بينى

rhinology : بينى شناسى

rhinopharyngitis : (طب )ورم غشاء مخاطى بينى و حلق

rhinophonia : روانشناسى : صداى خيشومى

rhinoplasty : جراحى پيوندى بينى

rhinoscope : بينى نگر

rhinoscopy : معاينه بينى و حنجره

rhiopharyngeal : وابسته به بينى وگلوگاه ،بينى حلقى

rhizanthous : (گ.ش ).گل اور از ريشه

rhizmatous : داراى ساقه زيرزمينى ،مانند ساقه زير زمينى

rhizogenesis : ريشه زايي

rhizogenetic : (گ.ش ).توليد کننده ريشه ،ريشه اور،ريشه زا

rhizogenic : ريشه زا

rhizogenous : ريشه زا

rhizoid : (گ.ش ).ريشه مانند،ريشه نما

rhizomatous : (گ.ش ).داراى ساقه هاى ريشه مانند زيرزمينى

rhizome : (گ.ش ).شبيه ريشه ،ساقه هاى زير زمينى ريشه مانند،ساقه زيرين

rhizomorphous : ريشه مانند

rhizophagous : ريشه خوار

rhizopod : ريشه پايي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری