لغات مشابه
rights of throne : قانون ـ فقه : حقوق سلطنت

rights open to everyone : قانون ـ فقه : مباحات

rightteous : نيکو کار،عادل ،درست کار،صالح ،پرهيزگار،پيرو قانون ،پيرو شريعت

rightward shift : بازرگانى : انتقال به طرف راست

rightwriter : کامپيوتر : رايت رايتر

righty : ورزش : راست دست

rigid : نرم نشو

rigid adherence to a thing : سفت چسبيدن بچيزى ،محکم گرفتن چيزى

rigid concrete pavements : عمران : رويه هاى صلب بتنى

rigid cores : عمران : هسته هاى مقاوم

rigid frames : عمران : قابهاى صلب

rigid metal conduit : الکترونيک : لوله حفاظ سخت

rigid pavement : معمارى : روسازى شخ

rigidification : استحکام ،سفتى

rigidify : سفت شدن ،سخت شدن ،محکم کردن

rigidity of prices : بازرگانى : انعطاف ناپذيرى قيمت ها

rigidity of wages : بازرگانى : انعطاف ناپذيرى مزدها

rigidly : بسختى ،دقيقا"

rigmarole : چرند،جفنگ ،حرف بى ربط،بى ربط،بى معنى

rigor mortis : جمود نعشى که 6 تا ¹ 1ساعت پس از مرگ پيدا ميشود

rigorism : خشونت ،سختى

rigorist : کسيکه در قوانين مذهبى زياد سخت گيرى ودقت ميکند

rigorous : شديد،سخت

rigorously : بسختى ،با دقت زياد

rigorousness : سخت گيرى ،سختى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: