لغات مشابه
rights of throne : قانون ـ فقه : حقوق سلطنت

rights open to everyone : قانون ـ فقه : مباحات

rightteous : نيکو کار،عادل ،درست کار،صالح ،پرهيزگار،پيرو قانون ،پيرو شريعت

rightward shift : بازرگانى : انتقال به طرف راست

rightwriter : کامپيوتر : رايت رايتر

righty : ورزش : راست دست

rigid : نرم نشو

rigid adherence to a thing : سفت چسبيدن بچيزى ،محکم گرفتن چيزى

rigid concrete pavements : عمران : رويه هاى صلب بتنى

rigid cores : عمران : هسته هاى مقاوم

rigid frames : عمران : قابهاى صلب

rigid metal conduit : الکترونيک : لوله حفاظ سخت

rigid pavement : معمارى : روسازى شخ

rigidification : استحکام ،سفتى

rigidify : سفت شدن ،سخت شدن ،محکم کردن

rigidity of prices : بازرگانى : انعطاف ناپذيرى قيمت ها

rigidity of wages : بازرگانى : انعطاف ناپذيرى مزدها

rigidly : بسختى ،دقيقا"

rigmarole : چرند،جفنگ ،حرف بى ربط،بى ربط،بى معنى

rigor mortis : جمود نعشى که 6 تا ¹ 1ساعت پس از مرگ پيدا ميشود

rigorism : خشونت ،سختى

rigorist : کسيکه در قوانين مذهبى زياد سخت گيرى ودقت ميکند

rigorous : شديد،سخت

rigorously : بسختى ،با دقت زياد

rigorousness : سخت گيرى ،سختى

rigour : )rigor(سختى ،سختگيرى ،خشونت ،تندى ،دقت زياد

rigsdag : (نام ) مجلس قانونى دانمارک

riksdag : (نام ) مجلس قانونى سوئد

rile : ازردن ،متغيير کردن ،مغشوش کردن ،هم زدن

rilievo : برجسته ،برجستگى

rill : جوي کوچک

rille : دره باريک در ماه

rillet : نهر کوچک

rim : قاب عينک , کمانه , لب دار کردن , زهوار گذاشتن , دوره دار کردن , زهوار

rim(of the belly) : صفاق ،سترشکم پوش

rim drive : الکترونيک : لبه گردانى

Rima : ريما

rime : قافيه دار کردن , يخ زدگي , سرما ريزه

rime ice : علوم هوايى : يخ سرماريزه

rimed : مقفي

rimeless : بى قافيه

rimeless or rhyme : بى قافيه ،ناجور

rimer : قافيه پرداز

rimer or rhymer : قافيه پرداز

rimester : قافيه ساز

rimester or rhymester : شعر باف ،شاعرک

rimland : حومه ناحيه مرکزى

rimless : بى دوره ،بى زهوار،بى کم

rimmed : دوره دار،حاشيه دار،کم دار

rimose : چاک چاک

rimous : چاک چاک

rimple : چروک ،ژنگ ،چيزدادن ،درهم کشيدن ،چوروک کردن ،چين خوردن ،جبين

rimrock : صخره پيش امده فلات بشکل جبهه عمودى ،لبه بر امده صخره مزبور

rimy : قافيه دار

rind : پوست

rinded : پوسته دار

rinderpest : مرگى گاو،وباى گاو،گاومرگى

ring : زنگ زدن , رينگ , انگشتر , طنين انداختن , حلقه

ring and bead sight : علوم نظامى : دستگاه نشانه روى که داراى شکاف درجه حلقوى و مگسک مى باشد

ring aperture : معمارى : حلقه

ring armature : الکترونيک : ارميچر حلقوى

ring bark : پوست درختى را حلقه ايى بريدن

ring bolt : ميخ پيچ حلقه دار

ring bone : استخوان زيادى در بخولق اسب

ring cartilage : حلقه اى ،حلقوى

ring clossure : شيمى : حلقه بندى

ring clossure reaction : شيمى : واکنش حلقه بندى

ring counter : شمارنده حلقه اى

ring d. : فاخته ،قمرى

ring dove : قمرى ،فاخته ،کبوتر،جنگلى

ring finger : انگشت انگشتر،انگشت چهارم دست چپ

ring indicator : کامپيوتر : نشان دهنده حلقه

ring leader : سرحلقه

ring master : رئيس سيرک

ring necked : طوق دار

ring of the buoy : علوم دريايى : - bouy shackle

ring opening polymerization : شيمى : بسپارش حلقه گشا

ring opening reaction : شيمى : واکنش حلقه گشا

ring plover : اب چيلک ،جلود

ring road : معمارى : راه کمربندى

ring shift : تغيير مکان حلقه اى

ring side of wire : الکترونيک : سيم جهت زنگ

ring sight : علوم نظامى : شکاف درجه حلقه اى يا دايره اى

ring snake : مار حلقه دار اروپايى

ring spanner : آچر قاشقي

ring stool : ورزش : چهارپايه مخصوص استراحت بين روندهاى بوکس

ring strain theory : شيمى : نظريه کرنش - کشيدگى حلقه

ring straked : داراى خطوط گرد در روى بدن ،مخطط

ring structure : شيمى : ساختار حلقه اى

ring tailed : داراى حلقه هاى رنگى در دم ،دم حلقه اى

ring tension : عمران : کشش حلقوى

ring up : به کسى تلفن کردن

ring wall or ring fence : حصار گرد،پرچين يامحجر گرداگرد

ring with : منعکس کردن

ring mail : علوم مهندسى : زره

ring shaped : حلقهاي , حلقه وار , حلقوي

ringbolt hitching : علوم دريايى : خفت حلقوى

ringbone : (دامپزشکى )استخوان زائد بخولق اسب که سبب لنگى ان است

ringdove : طوقي

ringed : حلقه دار , حلقه حلقه

ringent : (گ.ش ).داراى دهن باز،داراى لبان برگشته

ringer : طنين انداز

ringing : الکترونيک : حلقوى شدن

ringleader : سر دسته , رهبر شورشيان , سر حلقه

ringlet : طره

ringleted : حلقه دار،گلاله دار،مانندحلقه يا طره زلف

ringlety : حلقه دار،گلاله دار،مانند حلقه ياطره زلف

ringlock : قفل حروفى

ringman : کسيکه دراسب دوانى کارش شرط بندى بامردم است

ringmaster : رئيس سيرک ،رئيس گود،پيش کسوت

ringneck : کبوتر طوقي

ringnecked : طوق دار

ringside : در کنارصحنه ورزش ،در کنار تشک کشتى يا رينگ مشت بازى

ringtail : (ج.ش ).باز کبود ماده ،تليله نوک دراز

ringthe bull : بازى اى که دران حلقه اى را پرتاب ميکنندتابه قلابى بياويزد

ringworm : (طب)عفونت قارچى ،کچلى ،کرم حلقه دار

rink : سرخورى روى يخ ،سلحشور،(درميدان يخ بازى )يخ بازى کردن

rinse : آب کشيدن

rinse mouth : مضمضه کردن

rinse the mouth : غر غره کردن

rinser : شستشو کننده

rinsing : غر غره , مظمظه

Rio : ريو

Rio de janeiro : ريودوژانيرو

riot : غائله , غوغا , شورش کردن , هرج , شورش , آشوب , شلوغ کردن , بلوا , اغتشاش کردن

riot and civil commotion : بازرگانى : اعتصاب و تظاهرات

riot gun : علوم نظامى : تفنگ ضد اغتشاش يا کنترل اغتشاشات

rioter : بلواگر

riotous : غوغائي , آشوبگرانه , پر آشوب

riotous assembly : قانون ـ فقه : اجتماع و مواضعه اشوبگرانه

riotously : فتنه جويانه

riotousness : فتنه جوئى

rip : چاک خوردن , درانيدن , چاک زدن , چاک دادن

rip off : تيغ زدن

rip roaring : هيجان انگير

rip saw : معمارى : اره دندانه درشت

rip par in dam slope : عمران : سنگ ريزى در شيب سد

rip rap : عمران : سنگ ريزى

riparian : ساحل رودخانه زي

riparian law : قانون ـ فقه : قوانين مربوط به اعيان و اموال موجود در اطراف رودخانه

riparian rights : قانون ـ فقه : حقوق خاصه مالکين خريم رودخانه ها و انهار

ripe : رسيده , جا افتاده , رسيده شدن , چيدني

ripe beauty : زيبايى زنى که رشد کرده است

ripe lips : لبهاى قرمز( با اشاره برنگ ميوه رسيده)

ripely : بطور رسيده ،بطور اماده

ripen : نضج گرفتن

ripeness : رسيدگي

ripening : نضج

riposte : ضربه متقابل زدن

ripped : شکافته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری