لغات مشابه
rightteous : نيکو کار،عادل ،درست کار،صالح ،پرهيزگار،پيرو قانون ،پيرو شريعت

rightward shift : بازرگانى : انتقال به طرف راست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: