لغات مشابه
ripple mark : شيارسطح چوب

ripple sort : کامپيوتر : مرتب کردن موجى

ripple though effect : کامپيوتر : اثر بازدارنده

rippler : موجدار

ripply : موج دار

riprap : سنگريزي کردن

ripsaw : (نجارى )اره مخصوص برش طولى چوب ،اره کردن

ripsnorter : چيز فوق العاده

ripsnorting : فوق العاده

riptide : جريان اب نا مرتب ،جريان اب صدادار

rise : برپا شدن , بالا رفتن , خاستن , تصاعد کردن , صعود , طلوع کردن , ترقي کردن , ترقي دادن , بلند شدن , طلوع , ور آمدن , بالا آمدن , تصاعد , بر خيزاندن , ببالا رفتن , بر آمدن , بر خاستن , متصاعد شدن

rise and fall : عمران : تعيين پستى و بلندى نقاط نسبت به سطح مبنا

rise in temperature : معمارى : افزايش دما

rise of a bridge : معمارى : خيز طاق پل

rise time : زمان خيز

risen : خاسته

riser : سحر خيز , بلند شونده , برخيزنده

risibility : توانايى خنديدن ،خنده دار بودن

risible : خنده اور

risible faculty : استعداد خنده ،قوه ضاحکه

rising : صاعد , برخاست , طالع , بالارونده , بالارو , قيام , بالاروي

risk : گشاد بازي , خطر بودن , خطر , ريسک

risk actually incurred : بازرگانى : خطر محقق شده

risk taker : بازرگانى : خطر طلب

risk taking : روانشناسى : خطرجويى

riskful : مخاطره اميز

riskily : بطور مخاطره اميز

riskiness : مخاطره اميزى ،بيم زيان ،عدم نزاکت

risking all : پاکباز

risky : پر مخاطره , پرمخاطره , مخاطرهآميز , ريسک دار

rissole : کوفته گوشت يا ماهى که باخميرنان سرخ کنند،کوفته ،کلوچه فيمه دار

Rita : ريتا

Rita Crawford : ريتا کرافورد

ritardando : اهسته تر

rite : فرمان اساسي

riteless : عارى از تشريفات

rites : روانشناسى : مناسک

rites of passage : روانشناسى : مناسک گذر

ritual : آداب نماز

ritual practice : قانون ـ فقه : عبادت

ritualism : تشريفات دوستى

ritualist : ويژه گر تشريفات مذهبى ،وابسته به تشريفات

ritualistic : مبنى بر رعايت ايين ومراسم دينى

ritualistic behavior : روانشناسى : تشريفات وسواسى

ritualization : انجام شعائر دينى ،تشريفاتى کردن

ritualize : تشريفاتي کردن

ritually : از روى اداب ومراسم ،بر حسب ايين وشعائر ( مذهبى)

ritz rydbergy combination principle : شيمى : اصل ترکيب ريتس - ريدبرگ

ritzy : شيک پوش

rivage : کرانه ،ساحل

Rival : رقیب

Rival : رقیب

rival : رقيب شدن , همآورد , حريف , هم چشمي , هم چشم , هم آورد , رقيب , هم آويز

rival consumption : بازرگانى : مصرف رقابتى

rivalry : هم آوري , همچشمي , رقابت

rivals : رقبا

rivalship : هم چشمى ،رقابت ،(کوشش براى ) برابرى

rive : شکافتن ،جدا کردن ،ترکيدن

rivel : چوروک شدن ،چين خوردن ،خشک شدن ،چوروک دار کردن ،چين دادن

riven : قسمت سومrive

river : رود , رودخانه , رودخانه اي

river bank : معمارى : ساحل رودخانه

river basin : آبگير

river bed level : معمارى : تراز بستر رودخانه

river capture : معمارى : رود گيرى

river clay : معمارى : گل رودخانه

river dues : بازرگانى : عوارض استفاده از ابراهها

river forcasting : عمران : پيش بينى جريان رودخانه

river gravel : معمارى : شن رودخانه

river load : معمارى : بار رود

river mouth : معمارى : دهانه رودخانه

river network : شبکه رودخانه

river profile : معمارى : نيمرخ رودخانه

river bed : بستر رود

riverain : رودخانه اى ،کرانه نشين ،ساحل نشين ،ساکن ساحل رودخانه

riverbed : وادي , بستر رودخانه

riverine : رودي , سواحل رودخانه , رود مانند , رودخانهاي

riverrine : وابسته به( کرانه ) رود

riverside : کنار رور

riverter : پرچ کننده ،چکش پرچ

riverward : بطرف رودخانه

rivet : پرچه , پرچ کردن , بهم ميخ زدن , پر چين کردن

rivet (to) : معمارى : پرچ کردن

rivet gage : علوم هوايى : فاصله بين دو رديف پرچ

rivet gun : علوم هوايى : دستگاه پرچ

rivet head : معمارى : کله پرچ

rivet hole : معمارى : سوراخ پرچ

rivet pitch : علوم هوايى : فاصله بين مراکز سوراخهاى پرچ

rivet point : علوم مهندسى : نقطه پرچ

rivet test : عمران : ازمايش تعيين مقاومت فلزات جهت ساختن ميخ پرچ

riveted casing : معمارى : لوله پرچ شده

riveted joint : علوم مهندسى : اتصال پرچ

riveter : پرچ کننده

riveting hammer : معمارى : چکش بادى پرچ

riviera : ناحيه ساحلى فرانسه و ايتاليا در اطراف مديترانه

riviere : طوق الماس ،گردن بند،جواهر

rivnut : علوم هوايى : نوعى پرچ لوله اى کور با ساقه رزوه شده

rivose : خياره دار،(داراى خطوط )پيچاپيچ

rivulet : نهر کوچک , جوي کوچک

rivulose : (گ.ش ).داراى خطوط مارپيچى

Riyadh : رياض

riziform : مانند دانه برنج

rliness : خسست ،لئامت ،پستى

rll : کامپيوتر : ثبت محدود طول اجرا

rmdir : کامپيوتر : فرمانRMDIR

ro : کامپيوتر : Receive Only

ro round off : گرد کردن ،صاف کردن ،از تيزى دراوردن ،کاو کردن ،محدب کردن

ro rub up : سرشتن ،خمير کردن ،پرداخت کردن

ro terminal : کامپيوتر : ترمينالRO -

roach : سوسک حمام , ماهي ريزقنات

road : جاده , خيابان , معبر , ره , راه

road (am) : معمارى : راه

road a : مسيرجاده

road book : راه نامه ،راهنما

road building machine : علوم مهندسى : ماشين جاده سازى

road building slag : علوم مهندسى : شلاکه جاده سازى

road construction : احداث جاده , راه سازي

road curve : خم جاده

road discipline : علوم نظامى : مقررات عبور و مرور روى جاده

road distance : علوم نظامى : مسافت روى جاده يا مسافت طى شده از جاده

road embankment : عمران : خاک ريزى جاده

road guard : راهدار

road haulage : بازرگانى : حق عبور،حمل از طريق جاده

road haulier : بازرگانى : حمل کننده کالا از طريق خشکى ،حمل کننده جاده اى

road hog : راننده متجاوز بحقوق ساير رانندگان درجاده

road maker : معمارى : کارگر راه

road metal : سنگ سنگ فرش ،قلوه سنگ

road net : علوم نظامى : شبکه جاده ها

road plantation : معمارى : درختکارى راه

road race : ورزش : دو ماراتون

road racer : ورزش : دونده ماراتون

road reconnaissance : علوم نظامى : عمليات شناسايى جاده ها

road roller : جاده صاف کن

road space : علوم نظامى : فضاى اشغالى از جاده به وسيله ستون

road surface : معمارى : رويه راه

road tanker : اتومبيل مخزن دار

road tar : معمارى : قطران براى راه

road test : ازمايش امادگى وسائط نقليه ،برات مسافرت

road traffic offences : قانون ـ فقه : جرائم راهنمايى و رانندگى

road work : ورزش : دويدن جاده اى در تمرين بوکس

road book : راهنامه

road guard : راهبان

road map : راهنامه

road side : کنار جاده يا خيابان

roadability : درمورد اتومبيل

roadable : راهوار،جاده رو

roadbed : کف خيابان , کف جاده

roadblock : وسيله انسداد جاده

roadless : بي جاده , بدون جاده

roadrunner : (ج.ش ).مرغى شبيه فاخته تکزاس ،کوکوسان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری