لغات مشابه
ripple though effect : کامپيوتر : اثر بازدارنده

rippler : موجدار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی