لغات مشابه
ripply : موج دار

riprap : سنگريزي کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: