لغات مشابه
rock wool : شيمى : پشم کوهى

rock work : خاره يا صخره مصنوعى( براى روييدن کرف) ،کوه مصنوعى ،ديوار کوه نما

rock crystal : بلور کوهى

rockbound : سنگ بست

rocker : روروک , صندلي گهواره اي , غلتانک

rocker gear : علوم مهندسى : تنظيم جاروبک

rocker shovel : عمران : بيل مکانيکى مناسب تونى کنى

rockery : خاره ياصخره مصنوعى( براى روييدن کرف) ،کوه مصنوعى ،ديوار کوه نما

rocket : فشفشه , موشک وار رفتن , راکت , موشک

rocket control : علوم مهندسى : کنترل موشک

rocket motor : علوم هوايى : موتور راکت

rocket ship : موشک يا پرتابه فضا پيما

rocket thrust : علوم هوايى : تراست راکت

rocketeer : هدايت کننده پرتابه يا موشک ،دانشمند پرتابه شناس

rocketry : فن پرتاب موشک

rockiness : ناهموارى ،سنگلاخى

rocking : جنبيده ،جنبش ،تکان

rocking chair : صندلي گهواره اي , صندلي تاب

rocking horse : اسب چوبى گهواره اى

rocking stone : سنگ بزرگى که باندک زورى ميتوان انراغلتانيد

rocklike : خاره مانند،سخت

rockoon : پرتابه يا موشک کوچکى که بوسيله بالون درارتفاع زياد منفجر شود

rockshaft : ميله نيم گرد

rockwell hardness test : علوم مهندسى : ازمايش سختى راک ول

rocky : صخرهاي , پرسنگ , پرصخره , پرصلابت , سنگلاخ , سنگي

rococo : سبک هنرى قرن 18 ميلادى ،عجيب و غريب ،منسوخ

rod : ميله , ميل

rod bearing : ياتاقان ميله اى

rod float : عمران : تعيين سرعت اب در کانال به طريقه جسم شناور

rod mill : عمران : سنگ شکن ميله اى

rod shaped : بشکل ميله

rodding a conduit : الکترونيک : فنرگذرانى از لوله

rode : گذشتهride

Roden : رودن

rodent : جانور جونده( مثل موش)

rodentia : جوندگان ،حيوانات قراضه

rodential : جونده ،قراضه

rodenticide : دارو يا عامل کشنده جانوران جونده

rodless : بي ميله

rodlike : ميله مانند

rodman : کمک مساح

rodomontade : )rhodomontade(گزاف گويى ،گزاف ،بيهوده ،لاف زدن ،گزافه گويى کردن ،فرياد،لاف زنى

roe : (ج.ش ).گوزن کوچک ،گوزن ماده

roe deer : يکجورگوزن کوچک

roebuck : (ج.ش ).گوزن نر،شوکا

Roentgen : رونتگن

roentgen diffractometry : شيمى : بلورنگارى پرتو ايکس

roentgen ray : اشعه مجهول

roentgen rays : الکترونيک : اشعه رنتگن

roentgen tube : علوم مهندسى : لامپ رونتگن

roentgenize : بوسيله اشعه مجهول معالجه کردن

roentgenology : پرتوشناسى ،شاخه اى از پرتو نگارى که با استفاده از اشعه مجهول امراض را معالجه ميکند

roentgenoscope : )=fluoroscope(دستگاه معاينه بوسيله اشعه مجهول

roentgenoscopy : معاينه بوسيله اشعه مجهول

rogation : (روم قديم )تصويب قانون بوسيله مراجعه باراء عمومى ،تقاضا،التماس

rogatory letters : قانون ـ فقه : نامه محتوى تفويض نيابت قضايى

Roghiyeh : رقيه

rogue : رند

rogue(elephant) : پيل سرکش که از دسته پيلان جدا شده باشد

roguery : رندي

rogues : اوباش

rogues gallery : گالرى تصاوير جنايتکاران و مجرمين

roguish : دغل وار،رندانه

roguishly : رندانه

roguishness : اوباشي

roil : اشفته کردن ،مخلوط کردن ،سرگردان شدن ،دنبال هم دويدن ،با جيغ و داد و بازى کردن

roily : درمورد مايع

roister : عياشى و شب زنده دارى کردن ،عياش

roisterer : لاف زن ،داد و بيداد کن

Roksana : رکسانا

roku dan : ورزش : دان 6 کاراته

role : نقش , رل

role conflict : روانشناسى : تعارض نقش

role enactment : روانشناسى : نقش گزارى

role expectations : روانشناسى : انتظارات نقش

role of money : بازرگانى : نقش پول

role performance : ايفاء نقش

role therapy : روانشناسى : نقش درمانى

role play : رل بازي کردن

roll : غلت , غل خوردن , در غلتيدن , غل دادن , گرديدن , بدوران انداختن , تر دادن , نورديدن , غلتک زدن , چرخان , غلت خوردن , غلت زدن , غلت دادن , غلتاندن , طومار , غلطيدن , لول

roll axis : علوم هوايى : محور غلطش

roll back : عقب کشي , تنزل دادن

roll housing : علوم مهندسى : پايه دستگاه نورد

roll in : در حافظه پهن کردن

roll in point : علوم نظامى : نقطه ورود به شاخه تک به وسيله هواپيما نقطه شروع حرکت تک هواپيما

roll kitchen : علوم نظامى : اشپزخانه متحرک

roll of thunder : غرش رعد

roll out : تيرک زدن

roll paper : کامپيوتر : کاغذ لوله اى

roll reversal : علوم هوايى : حالتى که سبب معکوس شدن کنترل ميگردد

roll stand : علوم مهندسى : مقام نورد

roll up : در نورديدن

roll up one s sleeves : آستين بالا زدن

roll call : حاضر و غايب( کردن)

roll on/roll off (roro) : بازرگانى : بارگيرى - تخليه

roll over credit : بازرگانى : اعتبار گردان

rolled : طوماري

rolled copper strips : معمارى : مس نورد

rolled glass : معمارى : شيشه نورد خورده

rolled iron or steel : معمارى : فولاد نورد خورده

rolled profile : معمارى : نيمرخ نورد خورده

rolled rockfill : معمارى : سنگريز کوبيده

rolled section : عمران : مقاطع نوردشده

rolled steel joist : عمران : تيرچه فولادى نوردشده

roller : غلتانک , نورد , منگنه , غلتاننده , غلطک , غلتک , بام غلتان

roller bandage : نوار دراز پيچيده که براى زخم بندى بکار ميرود،زخم بند پيچيده

roller blind : پرده فنردار قرقره ايى

roller coaster : راه اهن مرتفع و پيچ و خم دار تفريحگاه هاى کودکان و غيره

roller contact : الکترونيک : کنتاکت غلتکى

roller drive : علوم هوايى : مکانيزم چرخ دنده کاهنده يا افزاينده

roller fender : علوم دريايى : دفراى چوبى

roller gate : عمران : دريچه غلطان

roller shutter : در کرکره اى

roller skate : اسکيت کردن

rolleron : علوم هوايى : کنترل پروازى که به عنوان کنترل اوليه و اصلى در موشکهاى داراى بال شعاعى بکار رود

rollick : خوشى کردن ،جست و خيز کردن ،خوشى

rolling : گردنده , غلطان

rolling country : علوم نظامى : زمين پوشيده

rolling friction : ورزش : اصطکاک غلتشى

rolling hitch : علوم دريايى : گره سه خفت

rolling instability : علوم هوايى : ناپايدارى غلطشى

rolling mass : عمران : توده غلطان

rolling moment : علوم هوايى : گشتاور غلطشى

rolling pin : وردنه , نورد , تيرک

rolling plane : علوم هوايى : صفحه غلطشى

rolling press : الت فشارى براى دراوردن نمونه هاى چاپى

rollman : کارگر روى ماشين غلتک دار يا چرخنده

rollpin : علوم هوايى : پينى متشکل از طومارهاى فنرهاى پيچيده فولادى که به عنوان محور لولا بکار ميرود

rolltop desk : ميز تحرير داراى رويه کشودار

rolometer : علوم نظامى : دستگاه دورسنج يا غلط سنج

roly poly : ادم پست ،ادم خپله ،چاق و چله

rom cartridge : کامپيوتر : کارتريجROM

rom simulator : کامپيوتر : شبيه سازROM

romaic : زبان بومى يونان امروز

romaika : رقص ملى يونان امروز

Roman : رومي

roman balance : قپان( واژه ترکى)

roman a clef : داستان واقعى که نام شخصيت هاى ان بطور ناشناس برده شده

roman candle : افتاب مهتاب

roman catholic : وابسته به کليساى کاتوليک روم

roman characters : خط رومي

roman empire : امپراطورى رم

roman numeral : اعداد رومي

roman numerals : معمارى : ارقام رومى

roman school : مکتب رفائيل

roman vitriol : کات کبود،زاج کبود

roman like : بسبک رومي

romance : کتاب رمان , داستان عاشقانه

romanesque : مشتق از زبان لاتين ،وابسته به تمدن رومى ،از نژاد رومى ،بسبک رومى

romanesque vault : معمارى : طاق رومى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری