لغات مشابه
root out : )root up(ريشه کن کردن

root section : علوم هوايى : مقطع ريشه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی