لغات مشابه
root section : علوم هوايى : مقطع ريشه

root up : )root out(ريشه کن کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: