لغات مشابه
root up : )root out(ريشه کن کردن

root valve : علوم نظامى : شير اصلى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: