لغات مشابه
root valve : علوم نظامى : شير اصلى

rootage : ريشه بندي , مجموع ريشه ها

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: