لغات مشابه
rostral : شاخک دار , منقاري , نوک دار

rostriform : منقارى

rostrum : تريبون , کرسي خطابه , منقار

rosulate : (گ.ش ).روى هم خوابيده ،داراى گلهاى اويزان

Roswell : روزول

rosy : گلرنگ , لعل فام , گل پاشيده

rot : پوسيدن , عفونت پيدا کردن , گنديدن , پوسيده شدن

rot gut : (نوشابه ) معده خراب کن

rotaglider : علوم هوايى : گلايدرهايى که داراى بالهاى دورانى ازاد هستند

rotarian : عضو باشگاه روتارى

rotary axis : شيمى : محور دوار

rotary beam antenna : الکترونيک : انتن گردان

rotary cement klin : علوم مهندسى : کوره سيمان دوار

rotary convertor : مبدل گردان

rotary crane : علوم مهندسى : جراثقال گردان

rotary discharger : الکترونيک : تخليه گر گردان

rotary drilling : عمران : حفارى دورانى

rotary drum : علوم مهندسى : طبلک گردان

rotary evaporator : شيمى : تبخيرکننده چرخان

rotary field : علوم مهندسى : ميدان دوار

rotary field motor : الکترونيک : موتور القائى

rotary heat furnace : علوم مهندسى : کوره با اتشدان گردان

rotary motion : علوم مهندسى : حرکت دايره اى

rotary phase converter : الکترونيک : تبديل گر فاز گردان

rotary piston compressor : علوم مهندسى : کمپرسور پيستون دار

rotary piston machanism : علوم مهندسى : مکانيزم پيستون دوار

rotary selector : علوم مهندسى : سلکتور گردان

rotary shear : علوم مهندسى : قيچى گردان

rotary spark gap : الکترونيک : دهانه جرقه گردان

rotary table : علوم مهندسى : ميز گردان

rotary wing aircraft : علوم هوايى : هواپيما با بال گردنده

rotatability : چرخندگي

rotatable : چرخش پذير،قابل گردش ،ايش دار

rotate : دوران کردن , چرخان

rotating : گردنده

rotating field : الکترونيک : ميدان گردان

rotating table press : علوم مهندسى : پرس مدور

rotating unit : علوم نظامى : يکان در حال تعويض يا چرخش نوبتى بين پستها

rotating wheel : چرخ دوار

rotation : چرخه , گشتن , چرخش

rotation about a line : معمارى : دوران دور يک خط

rotation about a point : معمارى : دوران دور يک نقطه

rotation billiard : ورزش : بيليارد امريکايى به ترتيب شماره

rotation coefficients : علوم نظامى : ضرايب مربوط به چرخش زمين که روى گلوله اثر دارد

rotation in plane : چرخش در هواپیما

rotation inertia : نجوم : لختى دورانى

rotation of crop : معمارى : کشتگرد

rotation system : معمارى : توزيع تناوبى

rotation viscosimeter : شيمى : گرانروى سنج چرخشى

rotational : چرخشي , دوراني

rotational inertia : شيمى : لختى دورانى

rotational level : شيمى : تراز چرخشى

rotational motion : شيمى : حرکت چرخشى

rotational reflection axis : شيمى : محور چرخش انعکاس

rotational spectroscopy : شيمى : طيف بينى چرخشى

rotational spectrum : شيمى : طيف چرخشى

rotational speed : سرعت چرخش

rotational symmetry : شيمى : تقارن چرخشى

rotative : چرخنده ،گردنده

rotator : ماهيچه گردنده

rotatory : گردشي

rote : عادتا تکرار کردن , صداي موج

rote learning : روانشناسى : يادگيرى طوطى وار

Roth Lawrence : روث لاورنس

rotiform : چرخى ،بشکل چرخ

rotisserie : مغازه خوراک پزى ،چرخ دوار جهت کباب کردن مرغ

rotl : رطل

rotogravure : تهيه گراور غلتکى ،گراور سازى نوردى

rotometer : )rotameter(دستگاه مخصوص اندازه گيرى جريان اب

rotonda : ساختمان گنبددار , ساختمان مدور

rotor : بردار ثابت

rotor craft : علوم نظامى : هواپيماى ملخ دار

rotor disc : علوم هوايى : ديسک رتور

rotor force : علوم هوايى : نيروى روتور

rotor hub : علوم هوايى : توپى رتور

rotor incidence : علوم هوايى : زاويه بين سطوح عمود بر محور دوران و باد نسبى

rotor plates : الکترونيک : جوشنهاى گردنده

rotten : روبفساد , زنگ زده , فاسد , گنديده , پوسيده , ضايع

rotten teeth : دندانهاى پوسيده يافاسد

rotten stone : سنگ جلا

rottenly : بطور پوسيده يا خراب

rottenness : پوسيدگى ،فساد،خرابى

rotter : ادم نالايق ،ادم بى عقل و بيشعور،ادم فاسد

rotter incomplete sentences blank : روانشناسى : برگ جمله هاى ناتمام راتر

Rotterdam : روتردام

rotund : گلوله وار

rotunda : ساختمان گنبددار , ساختمان مدور

rotundate : گرد،مدور

rotundily : گردى ،گوشتالوئى ،چاقى ،خيلى ،اب وتاب وروانى( در سخن)

rotundity : فربهى ،چاق و تپلى بودن

roturier : عضو توده ،عضو طبقه عوام ،رنجبر،پست ،از طبقه عوام

Rouble : روبل , منات

roucou : (درخت ) قرمز بويا

roud off error : خطاى گرد کردن

roudelay : کروي شکل

roue : ادم هرزه ،فاسد

rouge : روژ , غازه , سرخاب ماليدن , سرخاب زدن , سرخاب

rough : زمخت , زبر , ناصاف , نتراشيده , نتراشيده و نخراشيده , بي سر و پا , ناملايم , ناهنجار , خرکي , خشن , ناهموار

rough and ready : سريع العمل

rough and tumble : شلم شوربا

rough boundary : عمران : جدار زبر

rough breathing : نام اين نشان ،که دردستوريونانى تلفظ شدن حرف اول را مى رساند

rough cast : اندوده به شن واهک ،گل مال شده ،اجمالادرست شده ،ناقص ،ناتمام

rough cast glass : علوم مهندسى : شيشه خام

rough coat : نخستين اندود

rough coating : اندوده به شن واهک ،گل مال شده ،اجمالا درست شده ،ناقص ،ناتمام

rough d. : الماس بى تراش

rough draw : سر دستى طرح کردن

rough estimate : روانشناسى : براورد تقريبى

rough handling of a thing : گذاشت وبرداشت چيزى به تندى چنانکه خراب شوديا از زيبائى ولطافت بيفتد

rough hew : ناصاف بريدن ،درشت بريدن ،طرح کردن ،قالب کردن

rough hewn : ناصاف( بريده) ،طرح شده ،زمخت ،درشت ،نتراشيده ونخراشيده

rough joke : پارچه خشن , شوخي خشن

rough legged : داراى پاهاى پردار،مودرچهارقلم

rough log : علوم نظامى : دفترچه وقايع ناو

rough or foul copy : چرک نويس

rough rice : شلتوک

rough rider : سوارکاريکه ميتوانداسب هاى سوغانى نشده راسوارشود

rough sea (meteor) : علوم دريايى : درياى خراب

rough spoken : درشت سخن ،شديداللحن

rough surface : معمارى : رويه زبر

rough surface (to) : معمارى : روش اج کردن

rough up : ناهموار کردن

rough usage : دست مالى

rough waller : چينه کش

rough wrought : اجمالادرست شده ،طرح شده ،تنهادرمراحل نخستين درست شده

roughage : مواد خوراکى زبر( مثل سبوس يا دانه انار)

roughcast : نماي تگرگي , اجمالا درست کردن , گل مالي کردن

roughdraw : طرح کردن

roughdry : اطو نشده

roughed stone block : معمارى : قلوه سنگ کلنگى

roughen : زبر کردن

rougher : ناهموار کننده

roughhew : درشت بريدن , ناصاف بريدن

roughhouse : بازى هاى خرکى و پر سر و صدا بين ساکنان يک اطاق ،بازى خرکى و پر سر وصدا کردن

roughing : طراحى ،سختى ،محنت

roughing roll : علوم مهندسى : پيش نورد

roughing stand : علوم مهندسى : مقام پيش نورد

roughing in : اندودباراول

roughish : باخشونت

roughly : حدسا

roughly speaking : قطع نظراز جزئيات ،تقريبا،بدون رعايت دقت

roughneck : جاهل , گردن کلفت , شخص خشن

roughness : ناصافي , ناهمواري , ناهنجاري , زبري , زمختي

roughness coefficient : عمران : ضريب زبرى

roughness index : عمران : شاخص زبرى

roughrider : سوار کار ماهر اسبهاى چموش و وحشى

roughshod : داراى نعل پاشنه دار،داراى ميخ مخصوص

roulade : غلت ،تحرير

rouleau : لوله( اى ازسکه که درکاغذپيچيده شده باشد)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری