لغات مشابه
rostral : شاخک دار , منقاري , نوک دار

rostriform : منقارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: