لغات مشابه
ruined : مخروب , خانه خراب

ruined condition : خرابي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: