لغات مشابه
ruined condition : خرابي

ruiner : خرابکار،ويرانگر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: