لغات مشابه
ruiner : خرابکار،ويرانگر

ruinous : ويرانگر،ويران ،خراب کننده ،خانمان برانداز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: