لغات مشابه
russian system : ورزش : سيستم روسى در دفاع گرونفلد

Russianize : روسي شدن , روسي کردن

russification : روسى سازى

russify : روسى شدن ،داراى عقايد و تمايلات روسى کردن

russo : روس و......،روسى و.......

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام