معنی russian olive

russian olive
(گ.ش ).درخت سنجد)Elaeagnus angustifolia(
کلمات مشابه

russian system : ورزش : سيستم روسى در دفاع گرونفلد

Russianize : روسي شدن , روسي کردن

russification : روسى سازى

russify : روسى شدن ،داراى عقايد و تمايلات روسى کردن

russo : روس و......،روسى و.......

russo iran : روس وايران

rust : زنگ , زنگار , پادزنگ

rust (to) : معمارى : زنگ زدن

rust oxide iron : معمارى : زنگ زدگى

rust proof : ضد زنگ

rust protection : علوم مهندسى : حفاظت در برابر زنگ زدگى

rust protection paint : علوم مهندسى : رنگ ضد زنگ

rustic : روستايى ،مربوط به دهکده ،دهاتى ،مسخره

rustic manners : اطوار روستايى يا ناهنجار

rusticate : ساکن ده شدن ،با اخراج تنبيه کردن

rustication : دهاتى سازى ،اخراج

rusticity : روستامنشى ،سادگى

rustily : بطور زنگ زده

rustiness : زنگ زدگى

rustle : خش خش کردن , خشخش , خشخش کردن

معنی russian olive به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی