لغات مشابه
sabbatarian : )sabbatarianism(مسيحى معتقد به تعطيل کار و عبادت در يکشنبه ها

sabbatarianism : )sabbatarian(اعتقاد به تعطيل کار و عبادت در يکشنبه ها

sabbath : روز تعطيل ،يکشنبه

sabbatic : سبتى ،شنبه اى

sabbatic year : سال هفتم درهرهفت سال که بنى اسرائيل.... ازادميکردند،سال تعطيل

sabbatical year : مرخصى هر هفت سال يکبار

sabbattize : سبت نگهداشتن ،سبت قرار دادن ،کارنکردن در

saber : باشمشير زدن

saber (sabre) : علوم نظامى : شمشير بلند نظامى

saber rattling : قدرت نمايى ،نمايش نيروى نظامى

saber toothed : تيزدندان ،دندان شمشيرى

Sabeti : ثابتي

sabian : صابى ،صابئى

sabin : واحد جذب صوت معادل قوه جذب در يک فوت مربع

sable : سمور

sabled : سياه پوش

sabotage : خرابکاري , اخلال , خرابکاري کردن , کارثکني , اخلال کردن

saboteur : اخلالگر , خرابکار

saboum : ورزش : مربى تکواندو

sabra : اسرائيلى بومى فلسطين

sabre cut : زخم شمشير،زخم شوشکه ،ضربه شمشير

sabretache : خرجين ياکيسه چرمى پهن که بکمر بند سرباز سواره نظام اويخته است

sabreur : ورزش : شمشيرباز سابر

sabulous : شن زار , ماسه دار , ريگ زار

saburra : اخلاط معده ،اخلاط روده

saccadic movement : روانشناسى : حرکت جهشى

saccate : کيسه مانند

saccharic : ساخارين دار،مرکب از ساخارين

sacchariferous : قند زا،قند دار

saccharification : قند سازي

saccharify : تبديل به قند کردن

saccharimeter : قند سنج

saccharin : (ش ).ساخارين

saccharine : (ش ).شکرى ،شيرين ،قندى ،محتوى قند

saccharinity : حالت قندى ،شيرينى

saccharoid : دان دان( مانند قند)

saccharose : ساکارز( قند نيشکر)

saccharum : جنس نيشکر،قند نيشکر

saccharum saturni : شکر سرب

saccharum lactis : قند شير

saccular : کيسهاي

saccularii : قانون ـ فقه : جيب بر

sacculation : تشکيل کيسه

sacerdocy : کشيشى: مقام کشيشى ،کشيش منشى

sacerdotage : کشيشى ،کشيش مابى ،جماعت کشيشان ،نفوذ روحانيون

sacerdotal : درخور کشيشان

sacerdotalism : کشيش مابى ،اخوندبازى

sachem : رئيس ايل ،ادم کله گنده يابانفوذ

sachet : عنبرچه

sack : درکيسه ريختن , تبره , خورجين , گوني , ساک , بيغما بردن

sack coat : ژاکت يا کت داراى يک يا دو رديف دگمه

sack maker : جوالدوز

sack race : مسابقه دو درحاليکه پاى مسابقه دهنده در کيسه پيچيده

sackbut : ()=trombone(مو ).شيپور قديمى ،ترومبون ،چنگ

sackcloth : پارچه گوني , چتايي , پلاس

sacked : غارت زده

sacker : کيسه ساز , کيسه پرکن

sackful : بقدر يک گونى

sackless : بى گناه ،بى ازار

saclike : کيسه مانند

sacque : غارت کردن ،چاپيدن ،چپاول کردن ،ربودن ،غارت ،چپاول

sacral : روانشناسى : خاجى

sacrament : رسم دينى ،ايين دينى ،تقديس کردن ،نشانه ،سوگند

sacramental : وابسته به مراسم مذهبى

sacramentalism : اعتقاد به پيروى از مراسم دينى جهت رستگارى

sacrarium : محراب ،معبد،خلوتگاه

sacred : مقدس , حرام , متبرک , وقف شده

Sacred : مقدس ، مذهبی

Sacred : مقدس ، مذهبی

sacred books : کتب مقدسه

sacred cow : گاو مقدس

sacred ibis : لک لک مصرى ،لکلک نيل

sacred place : قانون ـ فقه : حرم

sacred places : اماکن متبرکه ،جاهاى مقدس

sacred things : مقدسات

sacred to god : خاص خدا،موقوف بخدا

sacredly : بطور مقدس يا محترم

sacredness : تقدس ،مصونيت

sacrfing : اتصال قلمتراشى ،جفت سازى

sacrific : ايثار

sacrifice : قرباني , بلا گردان , اضحي , موثر بودن , قرباني دادن , قرباني کردن , فداکاري کردن , فدا کردن , فداکاري

sacrifice of an animal : ذبح

sacrificed : ذبيح

sacrificial : فداکارانه

sacring : تقدس

sacrist : متصدى نگهدارى ظروف مقدسه کليسا

sacristan : متصدى حفاظت ظروف مقدسه کليسا

sacristy : محل نگاهدارى ظروف مقدسه کليسا

sacriticer : قرباني کننده

sacroiliac : (تش ).خاصره اى خاجى

sacrosanct : مقدس ،قدوس ،منزه

sacrosanctity : تقدس ،پاکدامنى ،قدوسيت

sacrosciatic : وابسته به استخوان خاجى ،وچاربند،عجزى عرق النسائى

sacrp : ديوار درونى خندق ،سراشى داخلى خندق ،پرتگاه ،سرازيرى تند،سراشيب

sacrum : استخان خاجي , عظم عجز

sad : اشک آور , حزن آور , حزين , افسرده وملول , افسرده , تنگدل , نژند , محزون , غمانگيز , غمزده , غمناک , ترحم آور , مغموم , ناشاد , ترحم آنگيز , غمگين , اندوهگين , ملال انگيز , متالم , پژمرده , محزونانه , پژمان , محزن , سوگناک , دل مرده , اندوهناک , رقت آور , بي نشاط , سوخته دل , دلتنگ , رقت آميز , رقت انگيز

sad coloured : سياه ،تيره رنگ

sad sack : ادم خوش نيت ولى احمق وبى عرضه

Sadaf : صدف

Sadat : سادات

Saddam : صدام

Saddam Hossein : صدام حسين

sadden : افسرده شدن , افسرده کردن , متاثر ساختن , اندوهگين کردن , متاثر نمودن , غمگين کردن , افسردن

saddish : افسرده

saddle : زين کردن , پالان زدن , زين , غاشيه

saddle backed : علوم مهندسى : خرپشته

saddle bag : خرجين

saddle bow : کوهه زين ،قاش زين

saddle bronc : ورزش : زين گذارى اسب نيمه رام

saddle bronc riding : ورزش : سوارى بر اسب وحشى براى ¹ 1ثانيه

saddle covers : غواشي

saddle horse : اسب سوارى

saddle leather : چرم زين سازى

saddle link : علوم دريايى : حلقه زين دار

saddle nose : بينى فرو رفته

saddle strap : تسمه زين ،فتراک

saddle tree : قلتاق ،يکجورگل لاله درامريکاى شمالى

saddle blanket : نمد زين

saddle cloth : عرق گير،نمد زين

saddle cover : زين پوش ،غاشيه

saddleback : قسمتى از پشته کوه که مانند زين گاواست

saddlebacked : زين مانند،پشت فرورفته ،خرپشته

saddlebow : قاش زين , قاچ زين

saddlecloth : عرق گير اسب ،نمد زير زين

saddled with debts : زير بار قرض رفتن

saddlefast : محکم روى زين نشسته ،زين بست

saddler : زين ساز , سراج

saddlery : زين سازي , سراجي

saddletree : (گ.ش )لاله درختى ،بدنه چوبى زين

saddling : ورزش : زين کردن

sadducean : صدوقي

sadducee : صدوقى

Sadegh : صادق

sadiron : اتوى سنگين ،اتوى داراى دو نوک تيز ودسته متحرک

sadly : بطور محزون ،بسيار بد

sadly dressed : سياه پوش ،جامه غم پوشيده

sadness : پژماني , غمگيني , تاثر , ملولي , دلتنگي , افسردگي

sado masochism : روانشناسى : ازارگرى - ازارخواهى

sadomasochism : لذت جنسى بوسيله شکنجه نفس خود يا ديگرى

Sadr : صدر

Sadr City : شهر صدر , شهرک صدر

Sadra : صدرا

Sadrollah : صدرالله

Safarali : صفرعلي

safari : سفري

Safavid : صفوي

Safdar : صفدر

safe : گاو صندوق , سالم , صندوق آهني , ايمن , بي خطر , امن

safe (artill,gun) : علوم دريايى : ضامن

safe and sound : صحيح وتندرست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری