لغات مشابه
sabbatarian : )sabbatarianism(مسيحى معتقد به تعطيل کار و عبادت در يکشنبه ها

sabbatarianism : )sabbatarian(اعتقاد به تعطيل کار و عبادت در يکشنبه ها

sabbath : روز تعطيل ،يکشنبه

sabbatic : سبتى ،شنبه اى

sabbatic year : سال هفتم درهرهفت سال که بنى اسرائيل.... ازادميکردند،سال تعطيل

sabbatical year : مرخصى هر هفت سال يکبار

sabbattize : سبت نگهداشتن ،سبت قرار دادن ،کارنکردن در

saber : باشمشير زدن

saber (sabre) : علوم نظامى : شمشير بلند نظامى

saber rattling : قدرت نمايى ،نمايش نيروى نظامى

saber toothed : تيزدندان ،دندان شمشيرى

Sabeti : ثابتي

sabian : صابى ،صابئى

sabin : واحد جذب صوت معادل قوه جذب در يک فوت مربع

sable : سمور

sabled : سياه پوش

sabotage : خرابکاري , اخلال , خرابکاري کردن , کارثکني , اخلال کردن

saboteur : اخلالگر , خرابکار

saboum : ورزش : مربى تکواندو

sabra : اسرائيلى بومى فلسطين

sabre cut : زخم شمشير،زخم شوشکه ،ضربه شمشير

sabretache : خرجين ياکيسه چرمى پهن که بکمر بند سرباز سواره نظام اويخته است

sabreur : ورزش : شمشيرباز سابر

sabulous : شن زار , ماسه دار , ريگ زار

saburra : اخلاط معده ،اخلاط روده

saccadic movement : روانشناسى : حرکت جهشى

saccate : کيسه مانند

saccharic : ساخارين دار،مرکب از ساخارين

sacchariferous : قند زا،قند دار

saccharification : قند سازي

saccharify : تبديل به قند کردن

saccharimeter : قند سنج

saccharin : (ش ).ساخارين

saccharine : (ش ).شکرى ،شيرين ،قندى ،محتوى قند

saccharinity : حالت قندى ،شيرينى

saccharoid : دان دان( مانند قند)

saccharose : ساکارز( قند نيشکر)

saccharum : جنس نيشکر،قند نيشکر

saccharum saturni : شکر سرب

saccharum lactis : قند شير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: