لغات مشابه
sachem : رئيس ايل ،ادم کله گنده يابانفوذ

sachet : عنبرچه

sack : درکيسه ريختن , تبره , خورجين , گوني , ساک , بيغما بردن

sack coat : ژاکت يا کت داراى يک يا دو رديف دگمه

sack maker : جوالدوز

sack race : مسابقه دو درحاليکه پاى مسابقه دهنده در کيسه پيچيده

sackbut : ()=trombone(مو ).شيپور قديمى ،ترومبون ،چنگ

sackcloth : پارچه گوني , چتايي , پلاس

sacked : غارت زده

sacker : کيسه ساز , کيسه پرکن

sackful : بقدر يک گونى

sackless : بى گناه ،بى ازار

saclike : کيسه مانند

sacque : غارت کردن ،چاپيدن ،چپاول کردن ،ربودن ،غارت ،چپاول

sacral : روانشناسى : خاجى

sacrament : رسم دينى ،ايين دينى ،تقديس کردن ،نشانه ،سوگند

sacramental : وابسته به مراسم مذهبى

sacramentalism : اعتقاد به پيروى از مراسم دينى جهت رستگارى

sacrarium : محراب ،معبد،خلوتگاه

sacred : مقدس , حرام , متبرک , وقف شده

Sacred : مقدس ، مذهبی

Sacred : مقدس ، مذهبی

sacred books : کتب مقدسه

sacred cow : گاو مقدس

sacred ibis : لک لک مصرى ،لکلک نيل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود تحقیق درباره مهار رشد نقدينگي
دانلود پاورپوینت در مورد ريكاوري در ورزش - (خستگي در ورزش و بازگشت به حالت اوليه) -26 اسلاید
دانلود تحقیق درمورد شبكه
دانلود تحقیق درباره منابع زغالسنگ و معادن زيرزميني
دانلود پاورپوینت در مورد ريكاوري در ورزش - (خستگي در ورزش و بازگشت به حالت اوليه) -26 اسلاید
دانلود تحقیق درباره مکاتب فلسفه هند
دانلود تحقیق درباره مكانيزم هاي دفاعي
دانلود پاورپوینت cpu
دانلود پاورپوینت بررسی کاشی وکاشی کاری در معماری -29 اسلاید
دانلود پاورپوینت فعاليت هاي دفتر ارزشيابي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
دانلود پاورپوینت نقش عقده‌هاي قاعده‌اي‌ در لكنت زبان
دانلود پاورپوینت امنيت داده ها
دانلود پاورپوینت در مورد ریاضیات در شرق -76 اسلاید
دانلود تحقیق درباره مفهوم آرم كانگ فو
دانلود پاورپوینت در مورد ریاضیات در شرق -76 اسلاید
دانلود پاورپوینت داده کاوی
دانلود پاورپوینت سطح هوشیاری و کاهش سطح هوشیاری
دانلود تحقیق درباره مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده
دانلود تحقیق درباره معماری سرویس گرا
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 61 روز