لغات مشابه
sacred cow : گاو مقدس

sacred ibis : لک لک مصرى ،لکلک نيل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: