لغات مشابه
sacred places : اماکن متبرکه ،جاهاى مقدس

sacred things : مقدسات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: