لغات مشابه
sacred things : مقدسات

sacred to god : خاص خدا،موقوف بخدا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: