لغات مشابه
sacrificed : ذبيح

sacrificial : فداکارانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: