لغات مشابه
sacrist : متصدى نگهدارى ظروف مقدسه کليسا

sacristan : متصدى حفاظت ظروف مقدسه کليسا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: