لغات مشابه
sacristan : متصدى حفاظت ظروف مقدسه کليسا

sacristy : محل نگاهدارى ظروف مقدسه کليسا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: