لغات مشابه
sacrosanct : مقدس ،قدوس ،منزه

sacrosanctity : تقدس ،پاکدامنى ،قدوسيت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: