لغات مشابه
saddle : زين کردن , پالان زدن , زين , غاشيه

saddle backed : علوم مهندسى : خرپشته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: