لغات مشابه
saddle link : علوم دريايى : حلقه زين دار

saddle nose : بينى فرو رفته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: