لغات مشابه
saddlebacked : زين مانند،پشت فرورفته ،خرپشته

saddlebow : قاش زين , قاچ زين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: