لغات مشابه
sailorship : ملاحي , ملواني

sailplaner : ورزش : خلبان هواپيماى بى موتور

sailplaning : ورزش : راندن هواپيماى بى موتور

sailwing : علوم هوايى : هواپيمايى که بالهاى ان تنها درصورت وجود باد نسبى شکل و برش نماى يک ايرفويل را به خود ميگيرند

sain : (د.گ -.م.م ).تقديس کردن ،علامت صليب روى بدن يا سينه کشيدن ،برکت دادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: