لغات مشابه
saith : گفتن ،اظهارنظرکردن ،فرمودن

sake : خاطر

sakeret : سوله نر

Sakhobo : ساخوبو

Sakineh : سکينه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: