لغات مشابه
Salar : سالار

salaried : کارمند حقوق بگير،داراى حقوق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی