لغات مشابه
salaried director : قانون ـ فقه : مدير موظف

salary : مزد دادن , مواجب , حقوق , مقرري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: