لغات مشابه
salary raise : اضافه حقوق

salavage value : بازرگانى : ارزش اسقاطى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: