لغات مشابه
salavage value : بازرگانى : ارزش اسقاطى

salavat : صلوات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: