لغات مشابه
sale quota : بازرگانى : سهميه فروش

sale tax : بازرگانى : ماليات بر فروش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: