لغات مشابه
salesperson : فروشنده

salesroom : محل فروش ،فروشگاه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: