لغات مشابه
saliency : نکته برجسته , جلو آمدگي , موضوع برجسته

salient : برجسته ،نمايان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: